KÄNNER DU IGEN EN MUSLIM?

Enligt Koranen ska muslimer (de som är underkastade till Gud) vara det bästa av alla samhällen, som uppmuntrar till det som är vettigt och förhindrar det som är avskyvärt (Koranen 3:110). Tyvärr är det inte den bilden som många har av muslimer idag.

Även om det till en viss del beror på negativa fördomar i samhället så är det också så att många som identifierar sig som muslimer tyvärr inte följer de riktlinjer som Gud har satt upp för hur vi ska bete oss. Vi vill därför lyfta fram dessa riktlinjer för att uppmana våra syskon och oss själva till att sträva hårdare för att bli de goda förebilder i samhället som Gud vill att vi ska vara.

Så hur beskrivs de tjänare som Gud är nöjd med i Koranen? Här har vi samlat en del av de egenskaper som vi uppmanas att eftersträva. Inom parentes har vi angett verserna i Koranen som beskrivningarna är tagna ifrån, kapitel- och versnummer, och uppmanar dig att kolla upp dessa själv.

INNEHÅLL - Dedikerade till Gud, Sanningssökare, Goda medmänniskor, Fridfulla, Toleranta, Har hög integritet, Rättvisa, Reflekterande, Tålmodiga, Gör gott, Uppmuntrar till det goda, Ger till välgörenhet, Aktar sig för dåliga handlingar, Följer inte sina lustar, Förlåtande

Läs vidare HÄR eller Ladda ner hela filen i PDF


VÄLGÖRENHETSARBETE RAPPORT 2016

Sedan vi började för två år sedan har Koranstudiegruppen totalt skickat 82 561 kr för välgörenhet . Av det totala summan har 46100 kr gått till Benevolent Hearts i Gaza och 36 461 kr har gått till Uhuru Neli Youth and Children Home i Tazania.

Under 2016 har vi skärpt kontrollen av välgörenheten som vi delar ut, genom att samla in kvitton och annan typ av bevis och ha mer kontinuerlig kontakt med de ansvariga. Föreningen har under verksamhetsåret delat ut 39,251 kr i välgörenhet - 20,500 kr till Benevolent Hearts i Gaza och 18,751 kr till Uhuru Neli Youth and Children Home i Tanzania, inklusive överföringskostnader.


MÄN OCH KVINNOR

En grundläggande studie av Koranens budskap om kvinnor och män
Den här studien handlar om vad som står i Koranen om kvinnor och män, likheterna och skillnaderna mellan dem, och deras olika rättigheter och skyldigheter. Att män och kvinnor är samma i grund och botten men ändå olika är en av de underbara detaljerna i Guds skapelse.

Syftet med den här texten är inte att ge slutgiltiga förklaringar, utan att erbjuda underlag och stimulera samtal och studier kring ämnet. Det här är våran förståelse och alla som tar del av texten är välkomna att komma med kompletteringar och rättelser.

Läs vidare HÄR eller Ladda ner hela filen i PDF


QURANIC GUIDANCE - Salat Kit version 1.11

Introduction & Opinion:

An important principle concerning Islamic practices (as far as we see it), is to remove yourself from the current popular and institutionalized practices. One must focus on what the Qur’an presents a practice as, and how the Qur’an illustrates that practice. This is so we may carry it out as God intended. Remember God gives the instructions on Islam, not men. The most popular topic in Islamic practice is usually “How do I make salat?” As you’ve just seen above the answer is surprisingly simple, but is difficult to accept due to the insistence and demand of people that salat must be a certain exact way. Sunnis, Shias, and some Muslims have a difficult time with this because they have been influenced/conditioned so much by traditions, that they feel there must be a standardized format. Our dear brothers and sisters are afraid of doing something in a “wrong way”.


MENS - För orent för Gud?

Varje fertil och frisk kvinna menstruerar, vanligen i ungefär tre till sju dagar varje månad. Menstruation är en blödning från livmodern som uppkommer i samband med att det obefruktade ägget stöts ut från kroppen och är ett tecken på att kvinnan är fertil. I flertalet religioner, som exempelvis traditionell islam, judendomen och hinduismen, anses kvinnans menstruation som någonting som är rituellt orent.


VÄLGÖRENHETSARBETE I GAZA OCH TANZANIA

Förutom studier arbetar Koranstudiegruppen också med välgörenhet. Vi har valt att stödja små, lokala initiativ som gör stora skillnad för människor i nöd. Vi gör en insamling varje månad som vi skickar till ett av de två organisationer vi stödjer. Här kan du läsa om dem.


VAD ÄR HARAM (okränkbart) ENLIGT KORANEN?

Ordet haram på arabiska betyder: det som man inte får kränka, heligt, förbjudet . Det kan handla både om något som man inte får göra och något som man bör göra. Detta kan vi se i till exempel vers 6:151 där Gud har gjort det haram att man ska vara god mot sina föräldrar och det betyder inte att det är förbjudet att vara god mot sina föräldrar, utan tvärtom. Vi har valt att översätta ordet haram till okränkbart på svenska, eftersom det betyder att något har gjorts till en regel som man inte får kränka.


ÄKTENSKAP

Ett äktenskap ska vara grundad på ro, kärlek och barmhärtighet mellan makarna. Gud uppmanar mannen att vara god mot sin fru och respektera henne (4:19). Äktenskap är ett starkt förbund (4:21) och i Koranen finns många detaljer om de regler som makarna måste respektera om de ingår i äktenskap med varandra.


EJ ISLAMISK STAT

Varför ”Islamiska Staten” borde heta ”Oislamiska Staten”

Det finns ett tydligt samband mellan de islamistiska terrororganisationernas framväxt globalt sett och den ökade islamofobin i det västerländska samhället. Det är därför av största vikt att en rättvis bild av islam får höras och synas i media, då det tyvärr inte tillhör ovanligheterna att massmedier ofta har en negativ och skev bild av islam och muslimer. Media har en enorm betydelse och påverkan i ett samhälle. En återkommande negativ bild av islam riskerar att skapa stigmatisering ...


TVÅNG TILL ISLAM?

Påbjuder Gud tvång i religionen?

Onsdagen den 16 December 2015 la brittiska tidningen The Guardian upp en artikel om 25 muslimska män i Sudan som står anklagade för apostasi. Om rätten finner dem skyldiga kommer de att bli straffade med döden, vilket är ett straff som regeringen påstår vara en islamisk lag men som endast finner stöd i hadithsamlingar. Varför hadithsamlingr inte ska ses som en del av islam har jag skrivit om i en annan artikel som finns att läsa...


RÅD FRÅN KORANEN

Ett par saker ni bör veta om Koranen

Jag har sett filmer på youtube där muslimska lärda uppmanar “vanliga” muslimer att aldrig ifrågasätta de lärda, även om det de lärda säger går emot Koranen. Det ger de lärda en obefogad makt över att forma en helt ny religion som ger utrymme för extremism, orättvisa, ignorans och förtryck gentemot kvinnor och andra religiösa grupper. Syftet med artikeln är att visa att Koranen är en bok som uppmuntrar mänskligheten till att använda sin förnuft i form av självständigt kritiskt tänkande, att inte blint följa lärda eller någon annan, att våga ifrågasätta och att stå för rättvisa, religiösfrihet, yttrandefrihet och att inte använda religionen som ett verktyg för att få makt och förmögenhet.


SKA VI SÄGA S. A. W.?

Ska man säga något särskilt när man nämner en profet?

Många lärda idag uppmanar muslimer att säga en viss fras på arabiska varje gång de nämner en profet vid namn. När man nämner Mohammed ska man tillägga ”sallallahu ’alaihi wa sallam” och när man nämner andra profeter som t.ex. Abraham ska man tillägga ”alaihi salam”, menar de. Tillägget efter Mohammeds namn brukar översättas till ”Guds frid och välsignelser vare med honom” och tillägget efter andra profeters namn brukar översättas till ”frid vare över honom”. Att yttra dessa tillägg påstås vara ett sätt att visa respekt för profeterna och att inte säga tilläggen ses av många som ett tecken på respektlöshet. I många kulturer i världen är det vanligt att man visar respekt genom att inte tilltala någon med deras förnamn, säga ”ni” istället för ”du” eller ha ett särskilt tillägg när man nämner dem, t.ex. ”Mr Brown” eller ”Dr Jones”. Men finns det något liknande påbud inom islam? Och hur uppmanar Gud oss i Koranen att tala om profeterna?


ARGUMENT MOT HADITHSAMLINGARNA
KRIGSETIK

Krigsetik enligt Koranen

Det finns mycket diskussion kring Koranen om att den är en krigisk och hatisk bok som förespråkar förtryck och krig. Andra menar att Koranen innehåller två oförenliga budskap och uppmuntrar till fred och religionsfrihet i vissa verser samtidigt som den uppmanar till krig och förtryck av icke-muslimer i andra. Det vi vill visa med den här studien är att Koranen faktiskt uppmanar till krig endast i självförsvar och att den traditionella förståelsen av jizyat som en skatt som endast icke-muslimer ska betala är felaktig.


ARGUMENT MOT HADITHSAMLINGAR OCH PROFETENS SUNNAH

Varför Hadithsamlingarna och “Profetens Sunnah” är inte en del av Islam

Syftet med studien är att bevisa: Hadither (Bukhari, Muslim o.s.v.) och sunnah kan inte, bör inte och behövs inte för attanvändas som religiösa källor inom Islam. Med exemplen nedan är det tänkt att visa att hadither inte kan användas som religiösa källor.LYD GUD LYD BUDBÄRAREN

Säg, ’’Lyd Gud och lyd budbäraren.’’ Om de vänder sig bort, då sannerligen Gud älskar inte förnekarna. (3:32)

Det finns många verser i Koranen som poängterar att man ska lyda Gud och lyda budbäragren. Det används som stöd för att man ska följa andra religiösa källor vid sidan av Koranen som profetens påstådda sunna och de uttalanden som tillskrivs profeten s.k. hadither. Syftet med studien är att bevisa att resonemanget inte är ense med Koranen och det ska jag bevisa med hjälp av verser i Koranen.QURANIC GUIDANCE V. 1:1

Quranic verse reference to true Islam
'This study seeks to demonstrate through verses in the Qur'an the overwhelmingly strong case the Qur'an provides against the Sunni and Shia institutions.

This study shows that true Muslims are not to follow any hadith books or religious laws other than the Qur'an. This study provides verses to disprove common Sunni institution claims.

This study also provides short-hand reference to most common practices in Islam via verse references and summary sentences.'


KORANISK VS SUNNITISK BÖN

Jämförande studie av den koraniska bönen (salat) vs. den sunnitiska bönen

I Guds namn, den Barmhärtigaste, den Nådigaste. Jag söker skydd från Satan, den förkastade. Må Gud förlåta oss för våra fel och misstag, vägleda oss samt ge oss ökad kunskap och bättre förståelse av Hans budskap, om Gud vill. Jämförelse mellan bönen som beskrivs i Koranen och bönen som beskrivs i”The book of prayer” (Kitab al-Salaah, vilken beskriver grunder för traditionell islamisk bön utifrån bland annat hadith-samlingar).


SALAT

Det här är en studie om vad salat är utifrån förekomsten i Koranen av substantivet salat och verbet salla - som kommer från samma arabiska rot sad lam waw. Det här är ett pågående studie som vi kommer om gud vill förbättra/modifiera med tiden. Det är viktigt att du läsaren kollar upp verserna på egen hand och verifierar det som sägs i denna studie, något som Gud uppmanar oss till:TESTAMENT OCH ARVSRÄTT

Ett testamente ska skrivas för föräldrarna och ens nära släktingar innan döden når oss, om vi lämnar efter oss något som är användbart/gynnande (2:180). Både kvinnor och män ska få en portion av det föräldrarna eller ens nära släktingar lämnar efter sig, och detta är obligatoriskt (4:7). Gud poängterar att det är en plikt för de rättfärdiga att skriva ett testamente, och att det ska vara rättvist. Gud säger till oss att om mannen lämnar efter sig en fru skall hennes behov bli översedda i testamentet, i form av försörjning för frun och rätt att bo kvar i huset mannen var bosatt i, under ett års tid. På sådant sätt skyddar det kvinnor samt förser dem med ekonomiskt trygghet (2:240).


BARNGIFTERMÅL

När är man redo för att gifta sig enligt Koranen?
Det påstås att profeten Mohammed gifte sig med ett barn och att barngiftermål är tillåtet enligt islam. Detta påstående har sina grunder i hadither som påstås vara berättelser från profeten själv. Haditer skrevs långt efter profetens död, ca. 250 år, och innehåller mycket påhitt och motsägelser. Därför bör hadither absolut inte användas som religiös källa.


MOHAMMED KARIKATYR

Säger Koranen att man ska döda dem som förlöjligar Mohammed?
I Koranen berättas det genomgående att profeter, inklusive Mohammed, blir kallade för förolämpande saker, som galning, magiker och lögnare (38:4). Men vad hade Mohammed sagt om teckningarna som gjordes av Charlie Hebdo? Mohammed predikade att vi som tror på Koranens budskap kommer säkerligen vara förolämpade av icke troende och att vi ska vara tålamodiga och noga med att följa det som Gud har uppenbarat i Koranen. Dessa kvaliteer visar hur säker man är i sin tro (3:186). Mohammed skulle bortse från hycklarnas och de otroendes förolämpningar snarare än att ta till våld (33:48).