Koranisk vs. sunnitisk bön

Jämförande studie avden koraniska bönen (salat) vs. den sunnitiska bönen Syftet med denna studie är informera om skillnaderna mellan den koraniska bönen (salat) och den sunnitiska bönen. För att påvisa denna skillnad har en jämförelse mellan bönen som beskrivs i Koranen och bönen som beskrivs i ”The book of prayer”, (”Kitab al-Salaah”)alltså

Haram enligt Koranen

I Guds namn, den barmhärtige, den nåderike ”O ni som tror, förbjud inte de goda sakerna som Gud har gjort lagligt för er och överträd inte, sannerligen älskar Gud inte överträdarna. Och ät av det som Gud har försörjt er med, lagligt och gott, och vörda Gud, den som ni tro på.”

Argument mot hadither

Varför Hadithsamlingarna och “Profetens Sunnah” är inte en del av Islam Syftet med studien är att bevisa: Hadither (Bukhari, Muslim o.s.v.) och Sunnah därigenom som tillskrivs profeten kan inte, bör inte och behövs inte för att användas som religiösa källor inom Islam. Jag vill påpeka att jag likaså du läsaren är en

Mohammed karikatyr

Säger Gud och profeten att man ska döda dem som förlöjligar Mohammed? I Koranen berättas det genomgående att profeter, inklusive Mohammed, blir kallade för förolämpande saker, som galning, magiker och lögnare (38:4). Men vad hade Mohammed sagt om teckningarna som gjordes på Charlie Hebdo hade dykt upp under hans tid? Mohammed predikade

Lyd Gud och lyd budbäraren

Säg, ’’Lyd Gud och lyd budbäraren.’’ Om de vänder sig bort, då sannerligen Gud älskar inte förnekarna. (Koranen 3:32) Det finns många verser i Koranen som poängterar att man ska lyda Gud och lyda budbäraren. Det används som stöd för att man ska följa andra religiösa källor vid sidan av Koranen som