Koranisk vs. sunnitisk bön

Jämförande studie avden koraniska bönen (salat) vs. den sunnitiska bönen

Syftet med denna studie är informera om skillnaderna mellan den koraniska bönen (salat) och den sunnitiska bönen. För att påvisa denna skillnad har en jämförelse mellan bönen som beskrivs i Koranen och bönen som beskrivs i ”The book of prayer”, (”Kitab al-Salaah”)alltså ”Böneboken”, genomförts. ”Böneboken” beskriver grunder för traditionell, sunnitisk bön främst utifrån hadith-samlingar och tradition. Versreferenser från Koranen anges inom parantes i texten.

Bönen beskrivs på följande sätt i Koranen:

Innan bönen genomförs ska den troende muslimen utföra en tvagning, (5:6) vilken går till på följande sätt: Ansiktet, händerna, armarna upp till armbågarna samt fötterna upp till anklarna skall tvättas med vatten. Därefter stryks vatten över huvudet (5:6). Vid ”rituell orenhet” (kan tolkas som sexuellt umgänge) behöver kroppen renas, exempelvis genom ett bad (5:6). Om muslimen är sjuk, är på resa, uträttat ett naturbehov eller haft sexuellt umgänge och inte har tillgång till vatten kan torr tvagning utföras då ren jord stryks över ansikte och händer (5:6, 4:43).

Utförande av den koraniskabönen: De flesta muslimer tolkar verserna 2:144 samt 2:150 som att muslimer ska vända sig till en speciell böneriktning, mot ”al-Masjid al-Haram”, alltså mot byggnaden Kaba i Mecka, Saudiarabien. Vid recitation av Koranen ska muslimen be om tillflykt hos Gud från Satan, den förkastade (16:98, 23:97). Det är inte tillåtet att vara berusad/hög, utan det är viktigt att vara mentalt närvarande och veta vad man säger under bönen (4:43). Röstläget ska vara i måttlig ton, varken för lågt eller högt (17:110). Olika kroppspositioner som muslimen utför för att uttrycka vördnad inför sin Skapare är att stå (4:102, 3:39, 2:238), att buga (22:77, 48:29) och att prostrera (3:43,22:77, 5:55, 48:29, 3:113). Det är inte tillåtet att kalla på någon annan vid sidan av Gud (72:18). Det finns muslimer som tolkar det som att vers 17:111 är en vers som bör nämnas under bönen. Gud säger att vi ska prisa och förhärliga Honom ständigt, (2:185, 17:111, 56:74, 87:1), så det kan vara passande att göra det under bönen. Dessutom är det viktigt att vara ödmjukt underkastad/vördnadsfull under bönen (23:2). Muslimen har en möjlighet att förkorta bönen vid resor om denne fruktar att en fiende ska slå till, t.ex. i krig (4:101) och då kan bönen utföras gåendes eller ridandes (2:239).

Antal böner om dagen: Bönerna bes vid specifika tider på dygnet (4:103, 11:114, 17:78). Böne enheter (rak’as) är ett begrepp som inte förekommer i Koranen. En bön skall bes vid gryningen (24:58). En bön skall bes vid solens nedgång (en delmuslimer menar att det är solens nedgång mitt på dagen, andra menar att versen syftar på skymningen) (17:78). Joseph A. Islam, tolkar vers 50:39: ”…prisa och glorifiera din Herre före soluppgången och före solnedgången” som att det syftas på att en bön skall uträttas före skymningen, och att den är den mellersta bönen (2:238). Verserna 24:58 och 11:114 visar på att en bön skall bes när natten närmar sig eller nattetid. Det finns muslimer som menar att Koranen endast nämner tre böner vid namn, och därför ska man endast be tre obligatoriska böner, medan t.ex. Joseph A. Islam, tror att endast tre böner nämns i Koranen för att de används som referenspunkter för att förklara något annat, syftet är alltså inte att visa hur många böner vi ska be per dag. Så här förklarar han det:

“In verse 24:58, where the names of the prayer ‘Salaat-il-Fajri’ and ‘Salaat-il- Isha’ do appear, they are referred to by virtue of them being reference points when certain groups of people require permission at times of undress / privacy. :

[24:58] O ye who believe! Let those whom your right hands possess, and the (children) among you who have not come of age ask your permission (before they come to your presence), on three occasions: before morning prayer (Arabic: Salaat-ilFajri); and when you put aside your clothes for the noon; and after the late-night prayer (Arabic: Salaat-il’isha): these are your three times of undress: outside those times it is not wrong for you or for them to move a bout attending to each other: Thus does God make clear the Signs to you: for God is full of knowledge and wisdom.”

With regards Salaat-al-Wusta, which is incidentally not a named prayer today (but simply implies a middleprayer), it is simply referred to as a prayer that requires special attention:

[2:238] “Guard (Arabic: Hafizu) strictly your prayers (Arabic: salawaat), especially the middle (Arabic: wusta) prayer; and stand before God in a devout (frame of mind)”.

To establish prayer, the Quran never makes use of ’names’. Rather, when it instructs believers to ’establish prayer’ it does so by referring to the periods of the day.“ (Islam, Joseph A.)

Andra böner utöver de ordinarie: Samlingsbön, som bör utföras på ”församlingsdagen” (traditionellt sett på fredagen), som brukar bes i gemenskap med andra troende muslimer (62:9). Extraböner som profeten Muhammed förväntades utföra nattetid (17:79). Begravningsbön (detta är dock inte salat, utan snarare ”dua” för den döde).

Övrigt som sägs om bönen: Bönen ska riktas till Gud och för att komma ihåg Gud (6:162, 20:14). Muslimen ska ständigt prisa Gud, (56:74, 87:1) och söka hjälp av Gud genom bönen (2:153), då Gud besvarar bön (40:60). Bönen tar bort det dåliga/ondskefulla, förhindrar omoraliskthet och synd (11:114, 29:45). Genom att dyrka Gud, till exempel genom bön, uppnår muslimen övertygelse (15:99). Satan kommer vilja att människan glömmer bönen, till exempel genom hasardspel och alkohol/droger (5:91).

Första kapitlet ur Koranen,”Al-Fatiha”, är en bön som riktas direkt till Gud, och därför reciteras av majoriteten av muslimer under bönen. Övriga Koran verser som kan vara lämpliga under bön: 2:255, 9:116, 112:1-4, 2:286, 3:26, 72:20, 114:1-6. När det gäller bön i moskén ska man endast kalla på Gud i moskén samt klä sig fint där (72:18, 7:31).

Bönen beskrivs på följande sätt i ”Böneboken”:
Tvagning: Det är flera tillägg utöver de fyra tvagningsstegen som beskrivsi Koranen, t.ex:”Rinsing the mouth with water thrice, preferably using the ”Miswak” (tooth stick), toothbrush, or fingers to brush the teeth and the gum. Regarding the importanceof the Miswak, the Prophet (peace be uponhim) said:“If it had not beentoogreat a burdenonmyUmmah, I wouldhaveorderedthem to use the Miswak at everyWudhu” (Reported by Imam Malik).”

Det finns även tillägg till vad som bryter tvagningen, t.ex. äta kamelkött eller medvetet röra vid naket könsorgan. Stor tonvikt läggs på att tvagningen utförs på ett korrekt sätt:“Muchvirtue is attached to Wudhu which is properly performed as can be noted from the followings ayingof the Prophet (peace be uponhim):“A person who performsWudhu properly will have his sins removed from hisbody, so much that the sins are removed even from underneath his nails”(Reported by Imam Muslim).”

Utförande av den sunnitiska bönen: Det är ett mycket detaljrikt utförande av bönen i jämförelse med Koranens beskrivningar av bönen. Exempel ur boken: ”While in prostration, the person should place seven parts of the body on the ground. These parts are: the forhead, together with the nose, both palms of the hands (fingers should be stretched, closed together and pointed towards the directionof the Qiblah), both knees, the bottom parts of the toes of both feet (toes pointed to the direction of the Qiblah).” Vidare är det önskvärt (sunna) att utföra vissa andra saker i bönen, till exempel: “A preference that when sitting for the first At- Tashahud and in between the two prostration, the person rests on his left foot flattened on the ground while keeping the right foot erect with the bottom of the toes firmed on the ground.”

Bönen avslutas med att vända ansiktet först mot höger och säga: ”As- salamualeykum wa rahmat Allah (wa barakatu)”, vilket betyder: ”Frid vare med dig och må Allahs nåd (och välsignelser) vara över dig” och därefter vända ansiktet mot vänster och yttra samma sak igen. Vissa muslimer hävdar att det är en fredshälsning som riktas till änglarna som de menar sitter på varsin sida av våra axlar och antecknar allt vi gör, både det goda och det onda.

Antal böner om dagen: Fem böner. Fajr iakttas under de två timmarna före soluppgången, Dhuhr när solen går ned från sin högsta punkt mitt på dagen, Asr inom de 3-4 timmarna före solnedgången, Maghrib efter solnedgången och Isha efter att skymningen försvunnit från skyn.

Det finns olika röstlägen beroende på vilken bön som utförs. Böne enheter (rak’as) är olika beroende på bön: Fajr: 2, Dhuhr: 4, Asr: 4, Maghrib: 3, Isha: 4.

Andra böner utöver de ordinarie: Fredagsbön, som är obligatorisk endast för män. Obegränsat antal extra frivilliga böner. Extraböner under Ramadan-nätter (tarawih). Eid-bön. Sol-och månförmörkelsebön (salatul-kusoof). ”Regn-sökande bön” (salatul-istisqua). ”Moské-förbön” (2 rakas som bes strax efter man gått in i en moské). ”Ojämnt nummer-bön” (witr, ojämnt antal rakas från 1 till 11, utföres nattetid). ”Bön för att söka Allahs vägledning” (salatul-isstikhara). Begravningsbön (detta är dock inte riktig bön med prostering etc. utan snarare ”dua” för den döde).

Övrigt som sägs om tvagning/bönen: Det finns en möjlighet att utföra tvagningen genom att stryka vatten över ens strumpor istället för att tvätta fötterna om man utfört en korrekt tvagning innan den bröts.

Det finns en klädeskod under bönen, vilken är att dölja de privata delarna på kroppen, för en man innebär det att dölja området mellan naveln och knäna som minimum. För en kvinna innebär det att hela hennes kropp bör täckas förutom ansiktet och händerna. Det finns även ett krav att göra bön (dua) för profeten Muhammed under bönen.

Det finns en möjlighet att förkorta och slå ihop två böner om man reser, t.ex. be asr (2 rakas) tillsammans med dhuhr (2 rakas), så man ber 4 rakas totalt vid ett och samma bönetillfälle.

Vid misstag eller glömska under bönen kan “glömske-prostrationer” (sujuudsahw) utföras. Vissa saker gör bönen ogiltig, t.ex. om man äter, dricker, pratar eller skrattar under bönen. Det finns även vissa förbud under gemensam bön som beskrivs i haditherna: “It is prohibited for someone in a congregationalprayer to raise the head from Rukuu and Sujuud positions ahead of the Imam. The Prophet (peace be uponhim) stronglywarned persons doingthis as can be noted from the following saying: “Doesn’t the person who raises up his head before the Imam fear that Allah will turn his head to that of a donkey or make his face look like a donkey” (Reported by Imam Bukhari).”

Dessutom: ”If a person is smelling of garlic, onion, leek, cigarettes, tobacco or anything similar which has an unpleasantod or and which may cause inconvenience to others, then, such person must not join the congregationalprayer and should keep a way until the odor dissipates from him/her.”

Källor

“Koranen” (quran.com, quranse.org)
Adam, Natif Jama. ”The bookofprayer” – ”Kitab al

Salaah”:http://www.islamicbulletin.org/free_downloads/prayer/kitab_salat.pdf

http://www.sann-islam.org/AllPages.aspx?Cat=B%C3%B6nen

Islam, Joseph A.:

http://quransmessage.com/articles/3%20or%205%20prayers%20FM3.htm http://quransmessage.com/articles/the%20five%20prayers%20from%20the%20qur an%20FM3.htm

Share:

Ge oss din syn på saken