Känner du igen en muslim?

Enligt Koranen ska muslimer (de som är underkastade till Gud) vara det bästa av alla samhällen, som uppmuntrar till det som är vettigt och förhindrar det som är avskyvärt (Koranen 3:110). Tyvärr är det inte den bilden som många har av muslimer idag.

Även om det till en viss del beror på negativa fördomar i samhället så är det också så att många som identifierar sig som muslimer tyvärr inte följer de riktlinjer som Gud har satt upp för hur vi ska bete oss. Vi vill därför lyfta fram dessa riktlinjer för att uppmana våra syskon och oss själva till att sträva hårdare för att bli de goda förebilder i samhället som Gud vill att vi ska vara.

Så hur beskrivs de tjänare som Gud är nöjd med i Koranen? Här har vi samlat en del av de egenskaper som vi uppmanas att eftersträva. Inom parentes har vi angett verserna i Koranen som beskrivningarna är tagna ifrån, kapitel- och versnummer, och uppmanar dig att kolla upp dessa själv.

Dedikerade till Gud

 • De minns Gud mycket. (26:227)
 • De lyder Gud och hans budbärare och de struntar inte i budskapet när de hört det. (8:20)
 • När de hör Guds uppenbarelser underkastar de sig, prisar Gud och är inte arroganta. (32:15)
 • De håller fast vid Guds bok. (7:170)
 • De älskar Gud mer än allt annat. (2:165)
 • När Gud nämns blir deras hjärtan aktsamma. (8:2)
 • Deras hjärta finner ro och tillfredsställelse när de minns Gud. (13:28)
 • De är tacksamma till Gud och uppskattar hans välsignelser. (16:114)
 • När de hör Guds uppenbarelser underkastar de sig, glorifierar och prisar Gud och är inte arroganta. (32:15)
 • De upprätthåller salat för att minnas Gud (4:103) kontinuerligt (70:23) och vördnadsfullt. (23:2)
 • De upprätthåller inte salat för att visa upp sig inför andra, medan de knappt minns Gud. (4:142)
 • De åkallar inte någon annan gud vid sidan av Gud. (25:68)
 • De påstår inte att saker är haram som inte Gud har gjort haram. (16:116)

Sanningssökare

 • De lyssnar på det som sägs och följer sedan det bästa av det. (39:18)
 • De följer inte det de inte har kunskap om. (17:36)
 • De rådfrågar varandra angående sina angelägenheter. (42:38)
 • De studerar Guds bok och lär ut den till andra. (3:79)
 • De följer inte blint religionen de ärvt av sina föräldrar. (31:14–15)
 • De följer inte personer med hög status i samhället (33:67) och religiösa ledare blint. (9:31)
 • De blandar inte sanning med falskhet och döljer inte sanningen medvetet. (2:42)
 • De kommer med sanningen och bekräftar sanningen. (39:33)
 • De reagerar inte som blinda och döva när de påminns om Guds uppenbarelser. (25:73)

Ödmjuka

 • De går på jorden med ödmjukhet. (25:63)
 • De vill inte bli upphöjda. (28:83)
 • De är inte självkära och arroganta. (4:36)
 • De skryter inte. (57:23)

Goda medmänniskor

 • De är goda mot sina föräldrar, närstående, föräldralösa, nödställda, både nära och avlägsna grannar, mot människor i deras sällskap och vid deras sida, mot den resande främlingen och mot personer som de har auktoritet över. (4:36)
 • De är tacksamma till sina föräldrar (31:14) och visar inte irritation till dem. (17:23)
 • De talar fint till människor. (2:83)
 • De säger inte dåliga saker öppet förutom om de har blivit förtryckta. (4:148)
 • De kallar inte andra med elaka smeknamn, gör narr av eller förolämpar dem. (49:11-12)
 • De är inte misstänksamma och spionerar inte. (49:12)
 • De baktalar inte. (49:12)
 • När någon hälsar på dem hälsar de tillbaka minst lika fint. (4:86)
 • De avundas inte privilegier som Gud har gett andra utan ber istället Gud att välsigna dem med privilegier. (4:32)
 • De befriar människor från slaveri. (90:13)

Fridfulla

 • De vill ha fred med den som önskar fred. (8:61)
 • När en okunnig person tilltalar dem svarar de med frid. (25:63)
 • De håller tillbaka sin vrede. (3:134)
 • De motverkar onda handlingar med goda handlingar. (13:22)
 • De försvarar sig mot dem som angriper dem men de ger sig inte på andra. (2:190)

Toleranta

 • De tvingar inte andra att tro på Guds uppenbarelser. (10:99)
 • De ger andra frihet att utöva sin religion. (109:6)
 • De argumenterar inte med dem som följer andra skrifter från Gud förutom på bästa sätt och de framhäver att de tror på samma Gud. (29:46)
 • De har tålamod med dem som säger att det som profeten kommit med är lögn och ignorerar dem artigt. (73:10)
 • Om folk förlöjligar Guds uppenbarelser så tar de avstånd genom att inte sitta med dem tills de byter samtalsämne. (4:140)

Har hög integritet

 • De håller sina löften. (2:177)
 • De tar hand om sina åtaganden och det de blivit anförtrodda med. (23:8)
 • De gör som de säger. (61:3)
 • De vill inte ha korruption. (28:83)
 • De ger inte mutor. (2:188)

Rättvisa

 • De står upp för rättvisa, även om det är till nackdel för dem själva, deras föräldrar eller en närstående, oavsett om det gäller en fattig eller rik person. (4:135)
 • De låter inte hat hindra dem från att vara rättvisa. (5:8)
 • De dömer rättvist (5:42) och de dömer med det Gud har uppenbarat. (5:49)
 • De ger inte falska vittnesmål. (25:72)
 • De är rättvisa i handel, ger andra det de förtjänar och försöker inte lura andra. (7:85)
 • De lägger inte beslag på andras egendom orättvist. (2:188)
 • De blandar inte sin tro med orättvisa och förtryck. (6:82)
 • De dödar aldrig förutom i rättvisans väg. (25:68)

Reflekterande

 • De minns Gud stående, sittande och liggande, funderar över skapelsen av himlarna och jorden och är medvetna om att Gud inte har skapat allt i onödan. (3:191)
 • De ser tecken i skapelsen och universum. (45:3)
 • De dedikerar sina nätter till att vördnadsfullt minnas Gud. (25:64)
 • De tänker på att de kommer att möta sin herre och återvända till honom. (2:46)

Tålmodiga

 • De har tålamod med det som drabbar dem. (22:35)
 • De är tålamodiga under lidande, svårighet och i stunder av påfrestning. (2:177)
 • De är tålamodiga när folk säger sårande saker till dem. (3:186)
 • De sätter sin tillit till Gud. (29:59)
 • När svårighet drabbar dem säger de “vi tillhör Gud och till honom återvänder vi”. (2:156)

Gör gott

 • De är bland de främsta med att göra gott och skyndar sig till det. (23:61)
 • De strävar för Guds sak och är inte rädda för att bli kritiserade. (5:54)
 • De vill inte slippa att sträva med sin egendom och liv. (9:44)
 • De blir tvärtom ledsna om de inte kan hitta något att bidra med. (9:92)

Uppmuntrar till det goda

 • De uppmuntrar varandra till tålamod, barmhärtighet (90:17) och sanningen. (103:3)
 • De är de bästa av alla samhällen, uppmuntrar till det som är vettigt och hindrar det som är avskyvärt. (3:110)

Ger till välgörenhet

 • De ger till välgörenhet dagtid och nattetid, i hemlighet och öppet. (2:274)
 • De ger till välgörenhet i svåra tider och i goda tider. (3:134)
 • När de ger till välgörenhet är de varken snåla eller slösaktiga. (25:67)
 • De säger inte sårande saker efter att de gett någon välgörenhet eller påminner om att de har gett välgörenhet. (2:262)
 • De ger inte till välgörenhet för att visa sig för människorna. (2:264)
 • De ger till välgörenhet för att söka Guds förnöjelse (2:265) och för att rena sig själva och förväntar sig inte något tillbaka från den de ger till (92:19), inte ens ett tack. (76:9)
 • De ger till välgörenhet av det som de själva älskar. (3:92)
 • De väljer inte ut det dåliga att ge till välgörenhet, sådant som de själva inte skulle vilja ta emot. (2:267)

Har självrespekt

 • De undviker meningslöst prat (23:3) och när de kommer i kontakt med meningslöst prat uppför de sig med självrespekt. (25:72)
 • De står upp mot förtryck de utsätts för. (26:227)
 • De är bestämda och principfasta gentemot förnekarna av Guds budskap. (48:29)

Aktar sig för dåliga handlingar

 • De undviker de stora synderna och oanständighet. (42:37)
 • När de får en ond impuls minns de Gud och blir medvetna. (7:201)
 • När de gjort något oanständigt eller kränkt sig själva minns de Gud, ber om förlåtelse och fortsätter inte att göra samma fel när de blivit medvetna om det. (3:135)
 • De fruktar Guds straff för onda handlingar. (13:21)
 • De dubbelkollar information som kommer till dem för att inte orsaka skada för andra. (49:6)
 • De sprider inte rykten. (24:16)
 • De väljer att undvika synd även om det för med sig svårigheter för dem. (12:33)

Följer inte sina lustar

 • De dämpar sina blickar. (24:30–31)
 • De har bara sex inom äktenskapet. (24:33)
 • De är inte otrogna. (25:68)

Förlåtande

 • De förlåter när de blir arga. (42:37)
 • De ursäktar människorna. (3:134)

 

Bli inte avskräckt av den här listan utan känn dig uppmuntrad till att sträva efter att bli en bättre tjänare till Gud. Det är för din egen nytta eftersom de som gör gott, gör gott för sig själva (17:7).

Om du vill jobba på att utvecklas som person, läs Koranen regelbundet eftersom vi människor glömmer lätt och behöver påminnas. Utöver det vi tog upp här finns det mycket visdom och beskrivningar av vad Gud ser som gott beteende i Koranen. Om du inte har en Koran hemma på ett språk som du förstår köp eller låna en översättning från biblioteket, eller läs online.

Frid vare över dig och må Gud föra oss närmare rättfärdighet!

Share:

Ge oss din syn på saken