Krigsetik

Det finns mycket diskussion kring Koranen om att den är en krigisk och hatisk bok som förespråkar förtryck och krig. Andra menar att Koranen innehåller två oförenliga budskap och uppmuntrar till fred och religionsfrihet i vissa verser samtidigt som den uppmanar till krig och förtryck av icke-muslimer i andra. Det vi vill visa med den här studien är att Koranen faktiskt uppmanar till krig endast i självförsvar och att den traditionella förståelsen av jizyat som en skatt som endast icke-muslimer ska betala är felaktig.

Jag vill påpeka att jag likaså du läsaren är en skapelse och vi är inte felfria, det kan finnas fel i mina tolkningar och den enda som inte har några brister är Gud. Därför är det viktigt att du bekräftar varenda vers och varenda påstående som används i studien.

17:36 Följ inte det du inte har kunskap över. Sannerligen hörseln, synen och intellektet alla dessa kommer du att bli ifrågasatt om.

Varför man ska kriga enligt Koranen

2:190 Och kämpa i Guds väg mot dem som kämpar mot er och överträd inte. Säkerligen älskar Gud inte överträdarna.

2:191 Döda dem där ni än hittar dem och driv ut dem från de platser som de drev ut er ifrån. Förtryck är värre än dödandet och strid inte mot dem nära den okränkbara moskén tills de strider mot er däri. Om de strider mot er döda dem. Sådan är återbetalningen för förnekarna.

2:192 Om de avstår då är Gud förlåtande, den nåderike.

2:193 Och slåss mot dem tills det inte finns någon förtryck och religionen blir för Gud, om de avstår låt det inte finnas någon fientlighet mellan er, förutom mot överträdarna.

Verserna ovan visar att man ska kriga endast när någon förklarar krig mot en eller om man utsätts för förtryck. Dessutom ska man också kriga för dem andra troende som inte kan fly från förtryck (4:75). Även när man är i krig mot en folkgrupp får man inte attackera dem när man befinner sig nära den okränkbara moskén, men det är tillåtet om de attackerar en först.

Fred

Om fienden avstår från krig och önskar fred ska man också enligt Gud avstå från krig och sluta fred. Gud uppmuntrar oss till att ha en stark armé i syfte för att avskräcka fiender från att starta krig.

8:60 Ni ska preparera all den styrka ni är kapabla till emot dem, och kavalleri så att ni må skrämma Guds fiender, era fiender, liksom andra ni inte känner till; Gud vet vilka de är. Allt ni spenderar för Guds sak kommer rikligt att återgäldas er, utan minsta orättvisa.

8:61 Om de vill ha fred ska ni göra fred mellan er och sätt er tillit på Gud. Sannerligen är han den som hör, den all-vetande.

8:62 Men om de har avsikt att lura dig då ska du veta att Gud är tillräcklig för dig. Det är han som stärkte dig med hans stöd och de troende.

Det är viktigt att man är säker på att man har rätt att attackera innan man gör det och att vara beredd på att göra fred om fienden önskar det. Versen visar också tydligt att man inte får attackera någon p.g.a deras religion, inte heller för att utöka sin makt och egendom.

4:94 O ni som tror, när ni mobiliserar för Guds sak måste ni vara helt säkra. Säg inte till den som erbjuder er fred, ”Du tror inte,” i strävan efter denna världens byten. För Gud besitter oändliga byten. Minns att ni brukade vara som dem, och Gud välsignade er. Därför ska ni vara helt säkra. Gud är fullt Medveten om allt ni gör.

De heliga månaderna

Enligt Koranen finns det fyra okränkbara månader som man inte får kriga i, och man ska tillkännage dessa månader till fienden även om man är i krig (9:2). Om man dock blir attackerad under de fyra månaderna får man attackera så som man har blivit attackerad (2:194) eller om man blir förtryckt (2:217, 22:39-40).

2:217 De frågar dig om den okränkbara månaden och stridandet däri. Säg, stridandet däri är stort och hindrande från Guds väg och förnekelse av den och den okränkbara moskén. Att driva ut folk från den är större hos Gud, förtryck är värre än dödandet och inte kommer de att sluta tills de vänder er bort från eran religion…

Avtal

9:12 Om de bryter avtalet efter att ha förbundit sig till det och attackerar din religion så ska du kämpa mot ledarna av förnekarna. Sannerligen är du inte förbunden till avtalet längre, så att de må avstå.

Enligt Koranen ska man upprätthålla sin del av avtalet som man har förbundit sig till tills dess tidsperiod har nått sitt slut eller tills motparten har brutit mot den (9:1-4). Om de bryter mot avtalet genom att strida mot en ska man inte vara passiv utan man ska bekämpa dem så att de må upphöra (9:5, 12-13).

Man ska inte göra avtal med dem som så fort de får övertaget inte respekterar släktbandet med de troende, inte heller deras förpliktelser och de aktivt motarbetar Gud. Men om de ångrar sig, etablerar bönen och ger zakat då är de ens brödrar i religionen (9:8-11).

När man har ett avtal med ett folk innebär det också att när någon som har varit ens fiende ansluter sig till dem så får man inte längre attackera denne (4:90).

Värnplikt

De troende har en plikt att mobilisera sig med sina liv och sina pengar när det är krig (9:38-41). De som har råd och inte vill sträva har förnekat Guds ord, men om man är sjuk, för svag, har en viss handikapp eller inte har råd att sträva på Guds väg eller om armén inte har möjligheten att ta med dem, men de är dedikerade till Gud och budbäraren ska de inte klandras (9:90-93). Man ska inte straffa de som inte vill mobilisera sig, utan Gud kommer att straffa dem (9:94-95).

Alla ska inte mobilisera ut i krig utan en del ska stanna kvar och studera religionen så att de må varna de som kommer tillbaka från stridandet (9:122). Det här visar på att det är viktigt att underhålla studier och kunskap om religionen i samhället så att krig inte leder till moralisk fördärv. De som kommer tillbaka från krig kan således bli påminda om deras moraliska förpliktelser gentemot Gud.

Inre konflikter

De troende ska inte vara uppdelade p.g.a hycklare (4:88). De önskar att andra också ska förneka och de troende ska inte ta dem som allierade tills de återansluter sig till dem (4:89). Men om de vänder sig mot de troende får man döda och kämpa mot dem vart man än hittar dem. Det är dock inte tillåtet att angripa dem om de ansluter sig till en grupp som man har bildat ett förbund med (4:90), inte heller om de kommer till en och erbjuder frid samt låter bli att angripa.

Vad man ska göra om man dödar en troende:

4:92. Ingen troende ska döda en annan troende, såvida det inte är en olyckshändelse. Om någon dödar en troende av misstag, ska han sona för det genom att befria en troende slav och genom att betala kompensation till offrets familj, såvida de inte avstår från en sådan kompensation som välgörenhet. Om offret tillhörde ett folk som ligger i krig med er, fast han var troende, ska ni sona genom att befria en troende slav. Om han tillhörde människor med vilka ni slutit fredsavtal, ska ni betala kompensationen och dessutom befria en troende slav. Om ni inte kan hitta en slav att befria, ska ni sona genom att fasta två månader i sträck för att återtagas av Gud. Gud är Den Som Vet, Visast.

4:93 Straffet för den som dödar en troende avsiktligt är Helvetet, vari han vistas för evigt, Gud är arg på honom, fördömer honom, och har preparerat ett fruktansvärt straff för honom.

Vad man bör göra när bråk uppkommer mellan troende:

49:9. Om två grupper troende bråkade med varandra, ska ni försona dem. Om en grupp attackerar den andra, ska ni slåss emot den attackerande gruppen tills de underkastar sig Guds befallning. När de väl underkastat sig, ska ni försona de två grupperna rättvist. Ni ska bibehålla rättvisa; Gud älskar de rättvisa.

49:10. De troende är medlemmar av en familj; ni ska bibehålla friden i er familj och vörda Gud, så att ni ska kunna uppnå nåd.

Fristad under krig

Versen nedan talar om individer från fienden som söker fristad hos en:

9:6 Om någon av idoldyrkarna har sökt en tryggad genomfart hos dig, ska du ge honom en tryggad genomfart så att han kan höra Guds ord, och eskortera sedan honom till hans plats i säkerhet. Detta för att de är människor som inte vet.

Hur man ska hantera krigsfångar

Enligt Koranen bör man behandla sina krigsfångar på ett värdigt sätt och man ska inte ta dem som slavar inte heller får man döda dem när de är underkuvade. Man får antingen släppa fångarna eller kräva utbyte för dem. När kriget är slut bör man släppa dem.

47:4 Möter ni de icke troende (i krig) får ni slå deras halsar tills ni har övermannat dem och ta dem tillfånga, ni får släppa eller hålla dem gisslan tills kriget tar slut. Om Gud så önskat, skulle Han ha kunnat ge er seger utan krig. Men Han testar er på så sätt med varandra. Vad gäller de som dödas för Guds sak, kommer Han aldrig att låta deras uppoffringar gå till spillo.

Gud uppmanar också till att ge välgörenhet till krigsfångarna och ge dem goda råd.

8:70 O profet säg till era krigsfångar ‘’Om Gud känner till något gott i era hjärtan kommer han att ge er bättre än det som togs ifrån er och han kommer att förlåta er. Gud är förlåtande, den nåderike.

76:8 Och de donerar mat som de älskar till de behövande, de föräldralösa och till krigsfångarna.

Krigsbyte

8:41 Och vet att av det ni får från krigsbytet skall 1/5 av det gå till Gud, budbäraren, de nära släktingarna, föräldrarlösa, de behövande och vägfararen om ni tror på Gud och vad som har sänts ner till våran tjänare under kriteriumets dag, dagen de två styrkorna stred mot varandra och Gud har full makt över alla ting.

Endast de som deltog i striden får ta del av krigsbytet.

48:15 De som stannade kvar kommer att säga när du rör dig mot krigsbytet för att ta det, ‘‘Låt oss få följa med dig.’‘ De önskar att ändra Guds ord. Säg, ‘‘Inte kommer ni att följa med, det är vad Gud har bestämt innan’’…
Och det är inte tillåtet att ta utöver det man är berättigad till av krigsbytet:

8:67 Ingen profet får ta fångar såvida han inte medverkar i slaget. Ni människor strävar efter denna världens materia, medan Gud förespråkar Livet Efter Detta. Gud är Allsmäktig, Visast.

8:68 Vore det inte för ett förutbestämt beslut från Gud, skulle ni ha fått genomlida ett hemskt straff på grund av det ni tog.

8:69 Så ät av det ni har fått av krigsbytet lagligt och gott och vörda Gud. Sannerligen är Gud mest förlåtande, den nådigaste.

Jizyat

9:29 Kämpa mot dem som inte tror på Gud och på den sista dagen och inte gör okränkbart det som Gud och budbäraren har gjort okränkbart, och som inte erkänner den sanna religionen av de som har fått skriften, tills de betalar skatten (jizyat) villigt medans de är underkuvade.

Det arabiska ordet qatilu som översätts till kämpa på svenska är verbform 3 av det arabiska rotordet qaf ta lam. Att qatilu är verb form 3 innebär att kampen är ömsesidig, man blir bekämpad och man kämpar mot objektet. Vad vi kan dra för slutsats av detta är att qatilu inte betyder att man ska avrätta eller mörda obeväpnade människor. Utan man ska kämpa mot dem som är beväpnade, de som bekämpar en. Gud beordrar att man bör endast kämpa i självförsvar vilket vi finner i 2:190 och det arabiska ordet för kämpa (qatilu) i versen är samma som den i 9:29. Ytterligare bevis för att 9:29 handlar om självförsvar hittar vi i samma kapitel vers 13 “Ska ni inte bekämpa folk som bröt sina ed och beslöt att driva ut budbäraren och de började (attackera) er först? Fruktar ni dem? Ni borde frukta Gud om ni är troende.“ Det är essentiellt att man läser Koranen i kontext annars får man en felaktig förståelse av själva texten, vilket gäller alla böcker och artiklar. Hela kapitlet börjar med att man har inga skyldigheter gentemot dem som bryter sitt förbund med en och attackerar en varje gång de anser att de har övertaget (9:1-13). I verserna som följer fram tills 9:29 handlar det fortfarande om krig, troendes skyldigheter att bekämpa dem som attackerade en först, om den okränkbara moskén och att idoldyrkarna inte får befinna sig nära den. Vad vi kan dra för slutsats utifrån resonemanget ovan, är att 9:29 handlar om de som bryter sina förbund och om man bildar förbund med dem igen så har de inga avsikter att upprätthålla det. Eftersom diplomati inte fungerar i sådana situationer är det säkraste lösningen att bekämpa dem tills de blir avsatta från sina maktpositioner och betalar skatt till en.

Med skatt menar jag skatt som alla andra samhällsmedborgare betalar och inte skatt som endast kristna och judar ska betala. Det finns två anledningar varför det är orimligt att föreslå att jizyat är en speciell skatt som endast icke-muslimer bör betala:

(1) Utifrån tre olika ordböcker av klassisk arabiska1 kan jizyat betyda skatt per capita, kommuteringsskatt, skatt för ett landområde som man äger och tullskatt. Poängen är att jizyats enda betydelse är inte en speciell skatt som endast icke-muslimer ska betala. Innan Koranen sändes ner är det rimligt att anta att jizyat inte betydde något som icke-muslimer betalade eftersom det fanns inga muslimer2 på den tiden. När versen väl uppenbarades för Muhammed och hans följare var fallet inte sådan att ingen av dem förstod vad jizyat betydde, de måste ha förstått ordet som skatt, vilket följer att jizyat har en annan betydelse än det som traditionella tolkare förespråkar.

(2) “Praktiken av att samla in en speciell skatt från kristna och judar motsäger en fundamental princip i Koranen, att det inte bör finnas tvång i religionen samt att det bör finnas religionsfrihet och yttrandefrihet (2:256; 4:90; 10:99; 18:29; 88:21, 22). Eftersom beskattning baserat på ens religionstillhörighet leder till finansiella restriktioner som i sin tur leder till att människor konverterar till den mer priviligerade religionen…” (Yuksel et al. 2007 s. 22).

Källor

Jizyat. Lane, E.W. (2003). An Arabic English Lexicon. Retrieved from http:// www.studyquran.org/LaneLexicon/Volume2/00000058.pdf

Jizyat. Steingass, F. J. (1884) The student’s Arabic-English dictionary. Retrieved from

https://archive.org/stream/cu31924026873194#page/n251/mode/2up

Omar, A.M. (2010). Dictionary of the Holy Quran. Hockessin: NOOR Foundation International, Inc.

Yuksel, E., Layth, al-Shaiban, S., Schulte-Nafeh, Martha. (2007) Quran a Reformist Translation. Retrieved from: http://www.studyquran.org/resources/ Quran_Reformist_Translation.pdf

Västerås moskén (svensk Koranöversättning)

www.vasterasmoske.com

Quran search engine

1 An Arabic English Lexicon by E.W Lane, The student’s Arabic-English dictionary by F. J. Steingass and Dictionary of the Holy Quran by ‘Abdul Mannân ‘Omar

2 I det här fallet används ordet muslim i enlighet med hur vardagliga människor uppfattar det ordet, dvs en följare av Muhammed. I själva verket betyder muslim underkastad till Gud och muslimer har existerat långt innan Muhammed.

www.quranse.org

Artikeln är skriven 2015 av Marcin Sedera och Tina Vikor (www.monoteist.se).

Share:

Ge oss din syn på saken