BARNGIFTERMÅL
Av:Tina Vikor & Marcin Sedera

När är man redo för att gifta sig enligt Koranen?
Det påstås att profeten Mohammed gifte sig med ett barn och att barngiftermål är tillåtet enligt islam. Detta påstående har sina grunder i hadither som påstås vara berättelser från profeten själv. Haditer skrevs långt efter profetens död, ca. 250 år, och innehåller mycket påhitt och motsägelser. Därför bör hadither absolut inte användas som religiös källa.

Men har detta påstående någon grund i Koranen? Nej, barngiftermål går emot det som står i Koranen och för att gifta sig måste en person vara mogen och vara ansvarfull. Ett bevis på detta kan vi läsa i [4:6]:

[4:6] "Och testa de faderlösa fram till att de nått åldern för giftermål, så om ni känner hos dem förstånd, så ge dem då deras egendom, och konsumera inte den slösaktigt och snabbt fram till att de växer upp. Och den som är rik skall avstå helt, men den som är fattig kan konsumera på ett rimligt sätt. Så när ni överlämnar deras egendom till dem, gör detta i närvaro av vittnen; även om det räcker med Gud som räknare."

Det står tydligt i denna vers att åldern för giftermål motsvarar åldern då personen besitter förstånd samt att personen är fullt kapabel att hantera sin egen ekonomi. Faktumet att det krävs vittnen vid transaktionen utan att personen i sig behöver en förmyndare, visar att personen har nått den åldern då den är kapabel att vara ansvarsfull och självständig. Versen indikerar inte på något sätt att barn är kapabla att klara av detta.

Fördjupning
Det finns ytterligare detaljer i Koranen om vad det innebär att nå åldern som likställs med åldern för giftermål, bland annat i [6:152]''Kom inte nära de faderlösas pengar förutom på det bästa möjliga sätt tills hen når sin styrka".

Arabiska ordet som översätts till styrka i versen ovan är ashudd och termen indikerar på fysisk mognad. Till exempel i historien om Josef från sura 12:19-24 kan man se att han först togs till Egypten som en pojke (arabiska ordet för det är ghulamun) och sedan blev han gammal nog för att bli förförd efter att han har nått sin fysiska mognad (ashuddahu).

I sura 18:82 görs också skillnad mellan termerna ghulamayni (två pojkar) och ashudd (fysisk mognad) vilket indikerar på högre ålder. Att arabiska ordet ashudd syftar på fysisk mognad styrks också av den klassiska arabiska ordboken skriven och samlad av Edward William Lane, (som kan ses i bilden ovan).

Det vi kan härleda från denna studie och Koranen är att en person når åldern för giftermål när denne är:
- förståndiga
- fullt kapabla att hantera sin egen ekonomi
- kapabla att vara ansvarsfulla och självständiga
- fysiskt mogna

Barn besitter inte dessa egenskaper och därför är de inte mogna nog för ett giftermål

Vissa menar att vers [65:4] talar om skillsmässa med flickor som ännu inte fått menstruation. Den tolkningen är inte i linje med grammatiken och ordvalen i versen.

[65:4] Och de som inte längre förväntar sig att få menstruation bland era kvinnor, om ni tvivlar, deras vänteperiod är tre månader och de som inte har menstruerat. De som är gravida deras vänteperiod är tills de lämnar det de bär på, och Gud kommer att underlätta affärerna för den som vördar honom.

Medan den första beskrivningen i versen "yaisne min al-mahidi" handlar om kvinnor som pga hög ålder gett upp på hoppet på att få mens, den andra beskrivningen "lam yahidna" handlar om kvinnor som har amenorré (frånvaro av menstruation hos i övrigt fertila kvinnor) av olika skäl, men kan få mens igen i framtiden.

Det finns vissa som argumenterar för att den andra kategorin handlar om barn som ännu inte fått mens, men "lam yahidna" betyder inte "har ännu inte fått mens". På klassisk arabiska "ännu inte" skulle vara "lamma yahidna" (Jones, A., 2005 Arabic Through the Quran, sida 128).

Dessutom, eftersom versen handlar om KVINNOR ("min nisaikum") så kan vi utesluta att "lam yahidna" handlar om barn som ännu inte nått puberteten. Istället handlar den första och andra kategorin i vers 65:4 om två grupper av kvinnor som inte ska behöva vänta på mens för att kunna gifta sig igen och därför gäller 3 månader i deras fall.

KÄLLOR
Josef A Islam, 2009. Was Ayesha really a child bride? - Marriageable age from the Quran http://quransmessage.com/articles/ayesha%20age%20FM3.htm

LANE. E.W, Edward Lanes Lexicon, Williams and Norgate 1863; Librairie du Liban Beirut- Lebanon 1968, Volume 4, Page 1519 http://www.tyndalearchive.com/tabs/lane/

Artikel om amenorré på Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Amenorr%C3%A9

Jones, Alan, Arabic Through The Quran, The Islamic Texts Society 2005, Cambridge UK.