EJ ISLAMISK STAT
Av: Ahlam M. Nur

Varför ”Islamiska Staten” borde heta ”Oislamiska Staten”

Det finns ett tydligt samband mellan de islamistiska terrororganisationernas framväxt globalt sett och den ökade islamofobin i det västerländska samhället. Det är därför av största vikt att en rättvis bild av islam får höras och synas i media, då det tyvärr inte tillhör ovanligheterna att massmedier ofta har en negativ och skev bild av islam och muslimer. Media har en enorm betydelse och påverkan i ett samhälle. En återkommande negativ bild av islam riskerar att skapa stigmatisering av muslimer i Sverige, samt öka antalet hatbrott av islamofobisk karaktär i det svenska samhället. Då samhällsklimatet tycks bli hårdare för var dag som går är det viktigt och betydelsefullt att reda ut vanliga fördomar och missförstånd om islam som på sikt kan leda till diskriminering och hatbrott mot muslimer.

Vi skulle vilja klargöra vad islam egentligen står för när det kommer till våld, mord och tvångskonverteringar, som är vanliga förekommande inslag i de terrorhandlingar som sker i islams namn runt om i världen. Vi ska med hjälp av logiskt resonemang och fakta från Koranen, muslimernas enda källa från Gud, bevisa varför den ”islamistiska” terrorismen inte alls har stöd i verklig islam. ”Islamistiska” terroristorganisationer, som de välkända IS och Boko Haram, påstår sig vara muslimer som lever enligt den rätta läran. De påstår sig följa Guds ord, genom att följa de påbud och förbud som är ålagda dem i Koranen. Men gör de verkligen det? Vart hittar de belägg för det extrema våldet och dödandet av oskyldiga människor i Koranen? Vart står det att man ska påtvinga icke-muslimer islam i Koranen? Vi menar att om man inte kan finna belägg för dessa ting i Koranen så kan man inte heller påstå sig vara muslim. Begreppet ”muslim” innebär nämligen att man är fredfullt underkastad Gud och Hans regler i Koranen.

Ett vanligt misstag som begås av "radikala" muslimer men även bland vissa "islamkritiker" är att ta koraniska verser ur sitt sammanhang. Följden av detta misstag kan bli förödande, vilket vi tyvärr fått erfara i samband med "islamistiska" terrorhandlingar. Ett exempel är den ofta misstolkade Koranversen:

[2:191] Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden.

För att förstå Koranen och dess budskap bör man ta hänsyn till hela kontexten. Detta innebär att man tolkar versen utifrån övriga relaterade verser. Så varför ska man egentligen döda någon enligt Koranen? Verserna som är relaterade till den ovan nämnda versen är den föregående versen;

[2:190] Kämpa/slåss för Guds sak mot dem som kämpar/slåss emot er, men överträd inte, Gud älskar sannerligen inte överträdare.

Samt de följande verserna,

[2:192] Men om de upphör, är Gud ständigt förlåtande, barmhärtig.

[2:193] Ni får kämpa/slåss emot dem för att utplåna förtryck, och för att dyrka Gud fritt. Om de avstår ska ni inte angripa; anfall är endast tillåtet mot dem som angriper.

Så vad kan vi förstå av denna uppmaning? Jo, att krig endast är tillåtet i självförsvar. När man misslyckats med fredliga metoder, såsom dialog och förhandlingar (som uppmuntras i Koranen), blir krig den absolut sista utvägen. Det religiösa kriget regleras av vissa krigsetiska principer, som att inte angripa först samt att inte överträda i sin krigsföring, dvs. inte bruka mer våld än vad som krävs för att fienden ska upphöra medsitt förtryck. Koranen beskriver dessutom i de ovannämnda verserna ett scenario där du blir förtryckt till den grad att du inte får utöva din fredliga religion fritt och du fördrivs från ditt hem. Under dessas våra omständigheter har du alltså rätt att kämpa/slåss mot vederbörande, tills denne upphör med att bekämpa dig och din tro och fördriva dig från ditt hem. Denna handling kan liknas vid det juridiska begreppet nödvärnsrätt, vilket innebär rätten till fysiskt självförsvar, som tillämpas i Sverige idag.

Men varför tvingar de islamistiska terroristerna icke-muslimer att konvertera till islam? Vad säger Koranen? I 2:256 står det:

[2:256] Det ska inte finnas något tvång i religionen; den rätta vägen är nu tydlig från den felaktiga vägen.

Det står även:

[16:125] Du ska bjuda in till din Herres väg med visdom och vänlig upplysning, och diskutera med dem på bästa möjliga sätt. Er Herre vet bäst vem som avvikit från Hans väg, och Han vet bäst vilka som är vägledda.

Dessutom:

[10:99] Om er Herre så önskat, skulle alla människor på jorden ha trott. Vill du tvinga människorna att bli troende?

Slutligen kan vi läsa i vers:

[18:29:18] Förkunna: "Detta är sanningen från er Herre”, låt det sedan vara upp till var och en att tro eller inte tro.

Med hjälp av dessa enkla och logiska resonemang utifrån koraniskfakta kan vi dra slutsatsen att ”islamistiska” terrorister inte lever efter Guds ord i Koranen. Därför kan de inte heller betraktas som troende muslimer. Frågan är om de själva ens har läst och förstått Koranen och dess fredliga budskap? Vi tror inte det…

Med önskan om fred på vår jord! / Styrelsen för föreningen ”Koranstudiegruppen”:
Omar Al-Hassani, Tina Vikor, Marcin Sedera, Karan X, Erik Moberg, Behailu Tefera, Tessa Dukureh & Ahlam Mohammed Nur