I Guds namn, den Barmhärtigaste, den Nådigaste

"Säkerligen, de som tror, de som är Judiska, de Kristna och de som konverterat; den som
tror på Gud, och tror på den Sista Dagen, och för ett rättfärdigt liv, kommer att få sin belöning från sin Herre. De har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja."
(Koran, 2:62, 5:69)

OM OSS

Koranstudiegruppen

Monoteist.se drivs av föreningen Koranstudiegruppen. Gruppen består av troende muslimer från hela Sverige som vill samarbeta för att göra goda verk som Gud uppmuntrar till i Koranen. Våra två fokusområden är att organisera olika välgörenhetsinsatser för att stötta människor i nöd i Sverige och i andra delar av världen och att studera Koranen - enskilt och i studiecirklar. Vi vill också motarbeta missuppfattningar om islam och bidra till en bättre förståelse av Koranens budskap i samhället.

Vår utgångspunkt och övertygelse är att troende muslimer inte behöver någon annan källa än Koranen för att veta hur de ska tjäna och dyrka Gud. Koranens budskap är tydlig och fullständig (Koranen 6:114-115) och berättelser om profeten Mohammed och religiösa traditioner utanför Koranen ska inte ses som uppenbarelser och påbud från Gud. Vi delar inte upp oss i olika sekter, och kallar inte oss själva för varken sunniter eller shiiter, utan endast muslimer – underkastade till Gud. Denna ståndpunkt har vi kommit fram till genom studier av Koranen och du kan läsa mer om den under fliken Endast Koran.

Webbsidans namn ”monoteist” betyder en person som tror på att det finns endast en Gud som styr hela universumet och att ingen annan har en del av Guds makt. Därför ska vi inte tjäna och dyrka våra egna begär, änglar, andar eller andra människor. Det är endast Gud som har skapat himlarna och jorden och allting däremellan som har makten att välsigna oss och skydda oss i det här livet och i livet efter döden (39:38-46). Gud har skickat många budbärare till människor och har sänt ner upplysande skrifter för att vägleda dem ut från mörkret, in till ljuset (35:25). Koranen är en sådan upplysande skrift som vi ska hålla fast vid så att Gud må bli nöjd över oss (7:170, 43:43-44).

Här på monoteist.se lägger vi upp våra studier av Koranen. Du är välkommen att kommentera studierna och ställa frågor till författarna. Vill du komma i kontakt med oss eller delta i våra studiecirklar? Kontakta oss genom fliken Kontakt.


Frid vare över dig och hälsningar från
Koranstudiegruppen

"Och Gud kallar till fredens hus och vägleder den som villraka vägen" (Koran, 10:25)

En muslim - enligt Guds ord

Så hur beskrivs de tjänare som Gud är nöjd med i Koranen? Här har vi samlat en del av de egenskaper som vi uppmanas att eftersträva. Inom parentes har vi angett verserna i Koranen som beskrivningarna är tagna ifrån, kapitel- och versnummer, och uppmanar dig att kolla upp dessa själv.

Har hög integritet

- De håller sina löften. (2:177)
- De tar hand om sina åtaganden och det de blivit anförtrodda med. (23:8)
- De gör som de säger. (61:3)
- De vill inte ha korruption. (28:83)
- De ger inte mutor. (2:188)

Tålmodiga

De har tålamod med det som drabbar dem. (22:35)
De är tålamodiga under lidande, svårighet och i stunder av påfrestning. (2:177)
De är tålamodiga när folk säger sårande saker till dem. (3:186)
De sätter sin tillit till Gud. (29:59)
När svårighet drabbar dem säger de “vi tillhör Gud och till honom återvänder vi”. (2:156)

Gör gott

- De är bland de främsta med att göra gott och skyndar sig till det. (23:61)
- De strävar för Guds sak och är inte rädda för att bli kritiserade. (5:54)
- De vill inte slippa att sträva med sin egendom och liv. (9:44)
- De blir tvärtom ledsna om de inte kan hitta något att bidra med. (9:92)

Fridfulla

- De vill ha fred med den som önskar fred. (8:61)
- När en okunnig person tilltalar dem svarar de med frid. (25:63)
- De håller tillbaka sin vrede. (3:134)
- De motverkar onda handlingar med goda handlingar. (13:22)
- De försvarar sig mot dem som angriper dem men de ger sig inte på andra. (2:190)

Vem är (egentligen) en muslim?

Även om det till en viss del beror på negativa fördomar i samhället så är det också så att många som identifierar sig som muslimer tyvärr inte följer de riktlinjer som Gud har satt upp för hur vi ska bete oss. Vi vill därför lyfta fram dessa riktlinjer för att uppmana våra syskon och oss själva till att sträva hårdare för att bli de goda förebilder i samhället som Gud vill att vi ska vara.

"Och lyd Gud och Budbäraren så att ni må få ta del av Guds barmhärtighet. Och skynda till förlåtelse från er Herre och en trädgård så vidsträckt som himlarna och jorden som har lovats de rättfärdiga."[3:132–133]

Koran - en förtydligande bok

"Ska jag söka någon annan än Gud som domare när han har sänt ner till er boken förklarad i detalj? Och de som vi har gett boken vet att det har sänts ner från er Herre i sanning, så var inte bland dem som tvivlar. Er Herres ord är komplett i rättvisa och sanning. Ingen kan ändra hans ord, han är den som hör den all-vetande." [6:114-115]

Endast Koran

Män och kvinnor

MÄN OCH KVINNOR
Av:Tina Vikor & Marcin Sedera

En grundläggande studie av Koranens budskap om kvinnor och män
I Guds namn, den barmhärtigaste, den nådigaste: “O, ni människor, vi har säkerligen skapat er från en man och en kvinna och gjort er nationer och stammar för att ni ska lära känna varandra, säkerligen de mest ädla av er inför Gud är de mest gudfruktiga av er, säkerligen är Gud vetande, expert.”[49:13]

Den här studien handlar om vad som står i Koranen om kvinnor och män, likheterna och skillnaderna mellan dem, och deras olika rättigheter och skyldigheter. Att män och kvinnor är samma i grund och botten men ändå olika är en av de underbara detaljerna i Guds skapelse.

Syftet med den här texten är inte att ge slutgiltiga förklaringar, utan att erbjuda underlag och stimulera samtal och studier kring ämnet. Det här är våran förståelse och alla som tar del av texten är välkomna att komma med kompletteringar och rättelser.

I parenteserna har vi skrivit verserna i Koranen som vi refererar till, till exempel (4:34). Siffran innan kolonet syftar på kapitlet, och siffran efter kolonet refererar till versnumret.

Innehållsförteckning
- Jämlikhet och grundläggande skillnader mellan män och kvinnor
- Äktenskap
- Skilsmässa
- Barn ska kallas efter sina förfäder
- Myten om att män är pålitligare än kvinnor
- Arvsrätten
- Kläder
- Ska kvinnor hålla sig i sina hem?
- Okyskhet
- Kvinna för en kvinna, man för en man
- Ma malakat aymanukum
- Förslag för vidare studier
- Källor

Ladda ner hela studien här

Råd från Koranen

RÅD FRÅN KORANEN
Av: Martin Sedera

Ett par saker ni bör veta om Koranen

Introduktion

Jag har sett filmer på youtube där muslimska lärda uppmanar “vanliga” muslimer att aldrig ifrågasätta de lärda, även om det de lärda säger går emot Koranen. Det ger de lärda en obefogad makt över att forma en helt ny religion som ger utrymme för extremism, orättvisa, ignorans och förtryck gentemot kvinnor och andra religiösa grupper. Syftet med artikeln är att visa att Koranen är en bok som uppmuntrar mänskligheten till att använda sin förnuft i form av självständigt kritiskt tänkande, att inte blint följa lärda eller någon annan, att våga ifrågasätta och att stå för rättvisa, religiösfrihet, yttrandefrihet och att inte använda religionen som ett verktyg för att få makt och förmögenhet.

1. Koranen uppmuntrar självständigt och kritiskt tänkande och att inte blint följa de lärda eller någon annan

[8:22] Sannerligen de värsta varelserna nära Gud är de som är döva, blinda, de som inte använder sin förnuft.

[17:36] Följ inte det du inte har kunskap över. Sannerligen hörseln, synen och intellektet alla dessa kommer du att bli ifrågasatt om.

[39:18] De som lyssnar på det som sägs och följer det bästa av det, det är de som Gud har väglett, det är de som besitter intelligens.

Dessa tre verser uppmuntrar oss till att inte följa något blint. Det uppmanar oss till att utöva vårt förnuft genom att verifiera information innan man tar ställning, samt lyssna på det som sägs och följa det bästa av det. För att göra det förutsätter det kritiskt, självständigt och analytiskt tänkande.

Vers 39:18 säger inte att man ska följa det som en Imam eller en specifik person med en speciell titel, utseende eller ursprung säger. Versen lyfter fram något väldigt viktigt, att man inte ska fokusera sig på vem som säger det utan vad som sägs.

[6:116] Om du lyder majoriteten av människorna på jorden kommer de att avleda dig från Guds väg. De följer inget annat än antaganden, de gör inget annat än att gissa.

[33:67] Och de kommer att säga, “Vår Herre! Sannerligen lyde vi våra ledare och stormän och de avledde oss från vägen.

Dessa verser varnar oss från att blint följa majoriteten och de som håller höga positioner i samhället. Detta stärker ytterliggare mitt påstående att Koranen uppmuntrar till självständigt tänkande och att varenda individ är ansvarig för det hen följer. Endast för att majoriteten håller en viss åsikt betyder det inte att det måste vara sant. Ett exempel är att förr i tiden höll majoriteten av mänskligheten åsikten att jorden är platt. De som inte höll med blev hånade och förföljda av dåtidens maktelit.

2. Koranen påbjuder religiösfrihet samt yttrandefrihet

[2:256] Det finns ingen tvång i religionen...

[10:99] Om er herre hade velat så hade alla på jorden trott, ska du då tvinga mänskligheten tills de blir troende?

[16:125] Bjud till din herres väg med visdom och bra upplysning och diskutera med dem pådet bästa möjliga sättet...

Dessa tre verser är tillräckliga bevis för att visa att Koranen inte påbjuder tvång i religionen. Du ska diskutera med visdom och kunskap, detta visar att Koranen påbjuder rationella och öppna diskussioner för att komma fram till sanningen. Om du bjuder människor till Guds väg och diskuterar, för du en dialog snarare än befallningar och “...om de vänder sig bort, säg, vittna om att vi är underkastade” (3:64).

[4:140] Han har instruerat er i skriften: om ni hör GUDs uppenbarelser hånas eller förlöjligas, ska ni inte sitta tillsammans med dem, såvida de inte byter samtalsämne. Annars kommer ni att vara lika skyldiga som dem. GUD kommer att samla ihop hycklarna och de icke troende i Helvetet.

Versen ovan tyder på att i ett samhälle där det finns individer som förolämpar och gör narr av Guds uppenbarelser ska inte förföljas. Men att vi som troende ska ta avstånd från sådana handlingar. Detta bevisar inte i sig att Koranen i själva verket uppmanar oss att missbruka våran yttrandefrihet genom att sprida hat och orättvisa. Gud uppmanar oss till att yttra det som är bättre (17:53) och avmuntrar oss från att yttra det som är dåligt (4:148).

3. Man bör stå för rättvisa

[4:135] O ni som tror! Var beskyddare av rättvisa när ni står som vittnen inför Gud även om det är mot er själva eller era föräldrar och släktingar, oavsett om de är rika eller fattiga för Gud är nära de båda. Så följ inte era önskningar så att ni inte avviker, om ni förvränger eller vänder er bort är Gud över vad ni gör fullt medveten.

[60:8] Gud förbjuder er inte från att främja de som inte bekämpar er på grund av religion, och som inte vräker er från era hem. Ni får hjälpa dem och vara rättvisa gentemot dem. Gud älskar de rättvisa.

[7:29] Säg, “Min herre har beordrat rättvisa...”

4. Man kan ifrågasätta de som sitter i maktposition

[4:59] O ni som tror, ni ska lyda Gud och ni ska lyda budbäraren, och de som bestämmer ibland er. Om ni tvistar i någon fråga, ska ni hänvisa den till Gud och Hans budbärare, om ni verkligen tror på Gud och den Sista Dagen. Det är bättre för er och ger er den bästa lösningen.

Versen ovan poängterar tydligt att det är tillåtet att ifrågasätta de som besitter maktposition (som t.ex. lärda, präster, politiker o.s.v.) och när man hamnar i disput med dem så ska man döma med Koranen. Muslimer kan påstå att när det säger att man ska hänvisa till budbäraren så menar versen att det hänvisar till hadither. Jag har gjort en genomgående studie om att lyda budbäraren innebär att lyda Koranen eftersom det var det enda han dömde med.

5. Man ska inte använda religionen för att få makt och förmögenhet

[2:79] Därför, ve dem som förstör skriften med sina egna händer och sedan säger, "Detta har GUD uppenbarat," i strävan efter en ringa materiell förtjänst. Ve dem för sådan förvanskningar, och ve dem för deras olagliga förtjänster.

[9:34] O ni som tror! Sannerligen har många av rabbinerna och munkarna olovligt konsumerat människornas rikedomar och hindrar från Guds väg...

Verserna varnar oss från de (inklusive lärda) som använder religionen som ett verktyg för att samla på sig rikedomar och makt. Inga budbärare i Koranen krävde pengar från folket för det de predikade för och inte finns det några uppmaningar för det (11:29, 51, 25:57). Det Koranen uppmanar flera gånger är att ge till de fattiga och en av anledningarna till det är att pengarna inte ska cirkulera endast bland de rika, utan även de fattiga ska kunna få ta del av det (59:7, 2:215).


Slutsats
Med de 5 punkterna jag har presenterat i artikeln har jag lyckats bevisa att Koranen:

1. Uppmanar rationell tänkande och starkt avmuntrar avvikelse ifrån det.
2. Påbjuder religiösfrihet samt yttrandefrihet.
3. Säger att man bör stå för rättvisa
4. Säger att man kan ifrågasätta de som sitter i maktposition.
5. Inte använda religionen för att få makt och förmögenhet och varnar oss ifrån de som gör det.

Ska vi säga s.a.w?

SKA VI SÄGA S. A. W.?
Av: Tina Vikor

Ska man säga något särskilt när man nämner en profet?

Många lärda idag uppmanar muslimer att säga en viss fras på arabiska varje gång de nämner en profet vid namn. När man nämner Mohammed ska man tillägga ”sallallahu ’alaihi wa sallam” och när man nämner andra profeter som t.ex. Abraham ska man tillägga ”alaihi salam”, menar de. Tillägget efter Mohammeds namn brukar översättas till ”Guds frid och välsignelser vare med honom” och tillägget efter andra profeters namn brukar översättas till ”frid vare över honom”. Att yttra dessa tillägg påstås vara ett sätt att visa respekt för profeterna och att inte säga tilläggen ses av många som ett tecken på respektlöshet. I många kulturer i världen är det vanligt att man visar respekt genom att inte tilltala någon med deras förnamn, säga ”ni” istället för ”du” eller ha ett särskilt tillägg när man nämner dem, t.ex. ”Mr Brown” eller ”Dr Jones”. Men finns det något liknande påbud inom islam? Och hur uppmanar Gud oss i Koranen att tala om profeterna?

I den här artikeln visar jag först att Gud inte uppmanar oss att yttra några särskilda tillägg när vi nämner profeter. Sedan analyserar jag vers 33:56 i Koranen och två nyckelfraser som brukar användas som stöd för att troende ska yttra ett särskilt tillägg när de nämner profeten Mohammed. Jag avslutar artikeln med slutsatsen att Gud inte uppmanar oss att visa respekt för profeter genom obligatoriska tillägg.


Tillägg när man nämner profeter
Traditionen att säga något särskilt efter att vi nämner en profet har ingen grund i Koranen. Det finns inget påbud för det och inte heller förekommer det sådana tillägg efter att profeter nämns i Koranen. I Koranens kan vi tydligt läsa hur Gud uppmanar de troende att prata om profeterna:

[2:136] Säg: "Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham, Ismael, Isak, Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat oss Hans vilja."

Detta visar tydligt att vi inte behöver tillägga något för att visa respekt när vi nämner en profet. Hade det varit respektlöst att prata om profeterna utan att tillägga ”frid vare över dem” hade inte Gud uppmanat oss att göra det, för Gud är den visaste, den som vägleder till mognad och rättfärdigt beteende.


Tillägg när man nämner profeten Mohammed
Hur är det då med det särskilda tillägget när man nämner profeten Mohammed? Vers 33:56 i Koranen brukar åberopas för det obligatoriska tillägget ”Guds frid och välsignelser vare med honom”. Denna vers översätts olika bland sunnitiska översättare och nedan infogar jag Mohammed Knut Bernströms översättning och sedan Sahih Internationals översättning:

[33:56] Gud och Hans änglar välsignar Profeten; be Gud välsigna honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull hälsning!

[33:56] Indeed, Allah confers blessing upon the Prophet, and His angels [ask Him to do so]. O you who have believed, ask [Allah to confer] blessing upon him and ask [Allah to grant him] peace.


I den här versen finns det två påbud till troende på arabiska som man menar uppmanar till det obligatoriska tillägget som jag kommer att titta närmare på:

- sallu alaihi (be Gud välsigna honom/ ask [Allah to confer] blessing upon him)

- sallimu tasliman (hälsa honom med en vördnadsfull hälsning/ ask [Allah to grant him] peace)

Sallu alaihi
I vers 33:56 står det att Gud och hans änglar ”yusalluna” över profeten och sedan uppmanas vi att göra samma sak, det vill säga ”sallu” över profeten. Även om det brukar översättas som att Gud ger välsignelse medan vi ska be om välsignelse, är det i själva verket exakt samma fras som används för både det Gud och hans änglar gör och det som vi uppmanas att göra, att ”salla” över Mohammed. Det är därmed orimligt att anta att frasen ”yusalluna alaihi”/”sallu alayhi” i vers 33:56 betyder att säga en tilläggsfras efter Mohammeds namn, eftersom det finns ingenting som tyder på att Gud och hans änglar gör det, och när Mohammed nämns i Koranen följs det inte av något tillägg:

[3:114] Muhammad är ingenting mer än ett sändebud och [andra] sändebud har kommit och gått före honom. Om han dör eller stupar i strid, kommer ni då att göra en helomvändning? Den som vänder helt om vållar inte Gud någon skada. Men Gud skall belöna dem som visar tacksamhet.


Dessutom används samma fras som förekommer i 33:56 tidigare i samma kapitel, i beskrivningen om att Gud och hans änglar ”yusalluna” över de troende:

[33:43] Det är Han och Hans änglar som välsignar er för att leda er ut ur mörkret till ljuset; och Hans barmhärtighet omsluter de troende.


Frasen som översätts till ”välsignar er” är ”yusalli alaikum” som är alltså samma fras som förekommer i vers 33:56.

Precis som de troende uppmanas att ”sallu” över profeten i vers 33:56, uppmanas profeten i en annan vers att ”salli” över de troende:


[9:103] Tag då emot något av dem som offergåva [Muhammad]; så renar du dem [från synd] och hjälper dem att växa [i rättfärdighet]. Och be för dem - dina böner ger dem trygghet och tröst; Gud hör allt, vet allt.


Den arabiska frasen som översätts till ”be för dem” i den här versen är ”salli alaihim”, alltså samma fras som förekommer i vers 33:56.

Dessa exempel visar klart och tydligt att frasen ”sallu alaihi” som förekommer i vers 33:56 inte är en uppmaning att säga en obligatorisk tillägg varje gång man nämner en viss person.

Sallimu tasliman
Frasen ”sallimu tasliman” som i Bernströms och Sahih International översättningarna återges som ”hälsa honom med en vördnadsfull hälsning” / ”ask [Allah to grant him] peace” brukar också användas som belägg för det obligatoriska tillägget ”Guds frid och välsignelser vare med honom” varje gång Mohammed nämns. Dock översätts frasen ”sallimu tasliman” helt annorlunda av Bernström när det förekommer i ett annat sammanhang i Koranen:

[4:65] Nej, vid din Herre! De är inte [sanna] troende förrän de sätter dig [Muhammad] som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt.


Samma gäller Sahih International översättningen:

[4:65] But no, by your Lord, they will not [truly] believe until they make you, [O Muhammad], judge concerning that over which they dispute among themselves and then find within themselves no discomfort from what you have judged and submit in [full, willing] submission.


Frasen i 4:65 är detsamma som i 33:56 med den enda grammatiska skillnaden att verben i den ena versen är i dåtid medan i den andra är den en uppmaning. Även om samma arabiska ord kan ha olika betydelser beroende på sammanhang, är det orimligt att exakt samma fras skulle betyda två helt olika saker: ”hälsa med en vördnadsfull hälsning” i ett sammanhang och ”underkastar sig helt och fullt” i ett annat. Exakt hur frasen ”sallimu tasliman” bör översättas är ett annat studieämne som bör göras utifrån förekomsten av orden ”sallama” (i verser 2:233, 4:65, 8:43, 24:27, 24:61, 33:56) och ”tasliman” (i vers 4:65, 33:22, 33:56). Oavsett om man översätter frasen ”sallimu tasliman” i vers 33:56 till en vördnadsfull hälsning eller en bön om fred kan det inte användas som argument för att man ska uttala ett särskilt tillägg varje gång profeten Mohammed nämns.

Slutsatser
I den här artikeln undersökte jag om det finns grunder i Koranen för påståendet att muslimer måste yttra obligatoriska tillägg när de nämner profeter. I vers 33:56 i Koranen som brukar användas för att motivera tillägget för varje gång Mohammed nämns finns det inte någon grund för den här traditionen. I Koranen nämns profeter med sina förnamn och utan några obligatoriska tillägg och när Gud lär oss i Koranen hur vi ska prata om profeter är det på samma sätt. Min slutsats är därmed att Koranen inte påbjuder några obligatoriska tillägg för att visa respekt för profeter, och att om vi ska visa respekt för Gud och hans profeter bör vi istället fokusera på att följa skriften som Gud har ålagt oss.

Argument mot hadither

ARGUMENT MOT HADITHSAMLINGAR OCH PROFETENS SUNNAH
Av: Marcin Sedera

Varför Hadithsamlingarna och “Profetens Sunnah” är inte en del av Islam

Syftet med studien är att bevisa: Hadither (Bukhari, Muslim o.s.v.) och sunnah kan inte, bör inte och behövs inte för attanvändas som religiösa källor inom Islam. Jag vill påpeka att jag likaså du läsaren är en skapelse och vi är inte felfria, det kan finnas fel i mina tolkningar och den enda som inte har några brister är Gud. Därför är det viktigt att du bekräftar varenda vers och varenda påstående som används i studien.

[17:36] Upprätthåll inte det du inte har kunskap över. Sannerligen hörseln, synen och hjärtat alla dessa kommer att bli ifrågasatta.

Med exemplen nedan är det tänkt att visa att hadither inte kan användas som religiösa källor.

Exempel 1:
‘’Allah’s Apostle started recieving the Divine Inspiration at the age of forty. Then he stayed in Mecca for thirteen years, recieving the Divine Revelation. Then he was ordered to migrate and he lived as an Emigrant for ten years and then died at the age of sixtythree.’’(Volume 5, Book 58, Number 242, Bukhari).

"... Allah sent him (as an Apostle) at the age of forty (and after that) he stayed for ten years in Mecca, and for ten more years in Medina. Allah took him unto him at the age of sixty..." (Volume 7, Book 72, Number 787, Bukhari).

Exempel 2:
"I saw the Messenger of Allah during his Hajj, on the Day of 'Arafah. He was upon his camel Qaswa, giving a Khutbah, so he said: 'O people! Indeed, I have left among you, that which if you hold fast to it, you shall not go astray: The Book of Allah and my family, the people of my house.'’ (Volume 1, Book 46, Hadith 3786, Jami at-Tirmidhi) http://sunnah.com/urn/636690

‘’Yahya related to me from Malik that he heard that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "I have left two matters with you. As long as you hold to them, you will not go the wrong way. They are the Book of Allah and the Sunna of His Prophet." (Book 46, Hadith 3, Muwatta Malik) http://sunnah.com/urn/416890

"...I have left among you the Book of Allah, and if you hold fast to it, you would never go astray..." (Book 15, Hadith 159, Sahih Muslim) http://sunnah.com/muslim/15/159

Av de tre hadith samlingarna som citeras i exempel 2 (Jami at-Tirmidhi, Muwatta Malik, Sahih Muslim) är det den sista som anses vara den mest pålitliga och ironiskt nog så påpekar den att Koranen är den enda vägledningen vi bör hålla oss till.

Haditherna i exempel 2 vittnades (enligt de själva) av många människor, trots det kan vi utan tvekan konstatera att två av dessa hadither eller alla är falska (i den bemärkelsen att händelsen aldrig ägde rum på det sättet som återges). Om hadither kan vara falska trots att det fanns många vittnen är den rimligaste slutsatsen att dra att inga hadither är pålitliga och därför kan de inte användas som religiösa källor.

I min nästa argument är det tänkt att bevisa att man inte bör använda hadither och sunnah som religiösa källor.

“I fear that after a long time has passed, some will say: 'I do not find (the sentence of) stoning in the Book of Allah ( صلى الله عليه وسلم),' and they will go astray by abandoning one of the obligations enjoined by Allah (SWT). Rather stoning is a must if a man is married (or previously married) and proof is established, or if pregnancy results or if he admits it. I have read it (in the Quran). “And if an old man and an old woman commit adultery, stone them both.” The Messenger of Allah ( صلى الله عليه وسلم) stoned (adulterers) and we stoned (them) after him.' ” (Volume 3, Book 20, Hadith 2553, Sunan Ibn Majah) http://sunnah.com/urn/1268700

[24:1-3] "En surah/kapitel som vi har skickat ner och vi har gjort den obligatorisk och skickat ner däri tydliga verser så att ni må ta er i akt. Äktenskapsbryterskan och äktenskapsbrytaren ska ni piska med hundra rapp vardera. Tveka inte av medömkan från att utföra GUDs lag, om ni verkligen tror på GUD och Sista Dagen, och låt en grupp troende bevittna deras straff. Äktenskapsbrytaren kommer slutligen att gifta sig med en äktenskapsbryterska eller en idoldyrkare, och äktenskapsbryterskan kommer slutligen att gifta sig med en äktenskapsbrytare eller en idoldyrkare. Det är förbjudet för de troende."

"Allah’s messenger forbade the eating of donkey-meat." (Volume 5, Book 59, Hadith 529, Sahih Bukhari). http://sunnah.com/bukhari/64/258

""the Messenger of Allah forbade eating any predator with fangs, and the flesh of domesticated donkeys." (Volume 5, Book 42, Hadith 4347, Sunan an-Nasa’i). http://sunnah.com/nasai/42/80

[6:145] "Säg, ‘I de uppenbarelser jag fått finner jag ingen mat förbjuden för någon som äter, FÖRUTOM: (1) kadaver, (2) rinnande blod, (3) griskött, för det är orent, och (4) köttet från djur som hädiskt tillägnats annat än GUD.’ Tvingas man (äta dessa) utan avsikt eller illvilja, är er Herre Förlåtare, Barmhärtigast."

Med de tydliga exemplen ovan kan vi utan svårigheter konstatera att om man dömer med hadither dömer man emot Koranen och om man dömer med Koranen dömer man emot hadither, därför bör man inte använda hadither och sunnah som religiösa källor. Med det i åtanke kan vi fastslå att hadither säger inte endast emot sig själva utan de motsäger även Koranen! Detta leder till en fråga som de som försvarar hadither behöver besvara, hur kan någonting som innehåller falskhet och motsägelser föra oss närmare sanningen? Vad kallar Gud de som inte dömer med Koranen och följer andra religiösa lagar som Gud inte har gett någon auktoritet över?

[5:44] ... de som inte dömer med det som Gud har sänt ner är kafir/icke-troende
[5:45] ... de som inte dömer med det som Gud har sänt ner är missdådare
[5:47] ... de som inte dömer med det som Gud har sänt ner är avvikare
[5:50] Så är det de ignorantas dömande de söker? Och vem är bättre än Gud på att döma för människor som är övertygade i sin tro?"

[42:21] De följer idoler som fastställer religiösa lagar för dem som aldrig auktoriserats av GUD. Vore det inte för ett förutbestämt beslut, skulle de ha dömts omedelbart. De som överträder har verkligen ådragit sig ett smärtsamt straff.

Slutsatsen vi kan rimligt dra utifrån verserna ovan är att de som inte dömer med Koranen är kafir (icke-troende), avvikare, missdådare och om de följer andra religiösa lagar är de idoldyrkare. För att förtydliga det jag skrev nyligen, väljer du att döma med hadither istället för Koranen kan du inte kalla dig själv för muslim (underkastad) längre, för hur kan du vara en muslim och samtidigt vara en kafir? Hur kan du vara vägledd och samtidigt vara en avvikare? Profeten Muhammed fick instruktioner att döma med samt följa endast Koranen.

Utifrån argumenten kan vi enkelt konstatera att Koranen är den enda religiösa källan som muslimer bör upprätthålla. Ett vanligt argument som läggs fram av sunnis är följande: "Vi behöver hadither och sunnah för att förklara samt komplettera Koranen." Är Koranen beroende av externa religiösa källor för att förklara samt komplettera den? Låt oss få se om deras argumentet är koherent med vad Gud säger i Koranen.

[12:1] Alif Lam Ra. Dessa är verser från en förtydligande bok"

[6:114-115] Ska jag söka någon annan än Gud som domare när han har sänt ner till er boken förklarad i detalj? Och de som vi har gett boken vet att det har sänts ner från er Herre i sanning, så var inte bland dem som tvivlar. Er herres ord är komplett i rättvisa och sanning. Ingen kan ändra hans ord, han är den som hör den all-vetande.

[11:1] Alif Lam Ra Det här är boken vars verser har blivit perfekta och förklarade i detalj från den visaste, den all-medvetna

Som vi läste ovan påstår de att man behöver Sunnah och hadither för att komplettera Koranen, vilket motsäger 6:115 där Gud säger att Koranen är komplett. Enligt dem så behöver Koranen någon som förtydligar det, hur kan någonting vara förtydligande när den behöver förtydligas? Ännu ett påstående som motsäger Guds ord. Gud säger att Koranen är förklarad i detalj men samtidigt påstår de att vi behöver ytterliggare detaljer från profetens liv för att detaljera boken. Men i vilket avseende är den förtydligande, detaljerad, komplett och perfekt?

[5:15-16] O bokens folk! Säkerligen har en budbärare kommit till er som tydliggör mycket av det ni har dolt från boken och överser mycket. Säkerligen har kommit till er från Gud ett ljus och en tydlig bok. Gud vägleder med det de som söker hans förnöjelse till fridens väg och för de ut från mörkret in till ljuset enligt hans tillåtelse och vägleder de på en rak väg.

[4:105] Sannerligen har vi skickat ner boken till dig i sanning så att du ska kunna döma mellan människorna med vad Gud har visat dig...

Dessa är inte bokens enda funktioner, det finns fler, men de är tillräckliga för att bevisa att det finns ingen behov av hadither eller sunnah. Eftersom vad vi kan etablera från verserna vi har presenterat i studien är att Koranen är tydlig, detaljerad, komplett och perfekt som en lagbok och vägledning för mänskligheten. Gud har gett oss en komplett, tydlig, perfekt och detaljerad manual för att klara oss i det här livet och i livet efter detta.

Studien har presenterat bevis att hadither kan inte användas som religiösa källor eftersom de motsäger sig själva och Koranen, den bör inte användas som religiös källa eftersom om man gör det är man en idoldyrkare, icke-troende, avvikare och en missdådare. Studien har även lyckats bevisa att det finns ingen behov av hadither eller sunnah i Islam eftersom Koranen är komplett, detaljerad, förtydligande och perfekt som vägledning och lagbok för mänskligheten.


Källor
Quran Search Engine, www.quranse.org
www.sunnah.com

Koranisk vs sunnitisk bön

KORANISK VS. SUNNITISK BÖN
Av: Ahlam M. Nur

Jämförande studie av den koraniska bönen (salat) vs. den sunnitiska bönen

Syftet med denna studie är informera om skillnaderna mellan den koraniska bönen (salat) och den sunnitiska bönen. För att påvisa denna skillnad har en jämförelse mellan bönen som beskrivs i Koranen och bönen som beskrivs i ”The book of prayer”, (”Kitab al-Salaah”)alltså ”Böneboken”, genomförts. ”Böneboken” beskriver grunder för traditionell, sunnitisk bön främst utifrån hadith-samlingar och tradition. Versreferenser från Koranen anges inom parantes i texten.

Bönen beskrivs på följande sätt i Koranen: Innan bönen genomförs ska den troende muslimen utföra en tvagning, (5:6) vilken går till på följande sätt: Ansiktet, händerna, armarna upp till armbågarna samt fötterna upp till anklarna skall tvättas med vatten. Därefter stryks vatten över huvudet (5:6). Vid ”rituell orenhet” (kan tolkas som sexuellt umgänge) behöver kroppen renas, exempelvis genom ett bad (5:6). Om muslimen är sjuk, är på resa,uträttat ett naturbehov eller haft sexuellt umgänge och inte har tillgång till vatten kan torr tvagning utföras då ren jord stryks över ansikte och händer (5:6, 4:43).

Utförande av den koraniskabönen: De flesta muslimer tolkar verserna 2:144 samt 2:150 som att muslimer ska vända sig till en speciell böneriktning, mot ”al-Masjid al-Haram”, alltså mot byggnaden Kaba i Mecka, Saudiarabien. Vid recitation av Koranen ska muslimen be om tillflykt hos Gud från Satan, den förkastade (16:98, 23:97). Det är inte tillåtet att vara berusad/hög, utan det är viktigt att vara mentalt närvarande och veta vad man säger under bönen (4:43). Röstläget ska vara i måttlig ton, varken för lågt eller högt (17:110). Olika kroppspositioner som muslimen utför för att uttrycka vördnad inför sin Skapare är att stå (4:102, 3:39, 2:238), att buga (22:77, 48:29) och att prostrera (3:43,22:77, 5:55, 48:29, 3:113). Det är inte tillåtet att kalla på någon annan vid sidan av Gud (72:18). Det finns muslimer som tolkar det som att vers 17:111 är en vers som bör nämnas under bönen. Gud säger att vi ska prisa och förhärliga Honom ständigt, (2:185, 17:111, 56:74, 87:1), så det kan vara passande att göra det under bönen. Dessutom är det viktigt att vara ödmjukt underkastad/vördnadsfull under bönen (23:2). Muslimen har en möjlighet att förkorta bönen vid resor om denne fruktar att en fiende ska slå till, t.ex. i krig (4:101) och då kan bönen utföras gåendes eller ridandes (2:239).

Antal böner om dagen: Bönerna bes vid specifika tider på dygnet (4:103, 11:114, 17:78). Böneenheter (rak’as) är ett begrepp som inte förekommer i Koranen. En bön skall bes vid gryningen (24:58). En bön skall bes vid solens nedgång (en delmuslimer menar att det är solens nedgång mitt på dagen,andra menar att versen syftar på skymningen) (17:78). Joseph A. Islam,tolkar vers 50:39: ”...prisa och glorifiera din Herre före soluppgången och före solnedgången” som att det syftas på att en bön skall uträttas före skymningen, och att den är den mellersta bönen (2:238). Verserna 24:58 och 11:114 visar på att en bön skall bes när natten närmar sig eller nattetid. Det finns muslimer som menar att Koranen endast nämner tre böner vid namn, och därför ska man endast be tre obligatoriska böner, medan t.ex. Joseph A. Islam, tror att endast tre böner nämns i Koranen för att de används som referenspunkter för att förklara något annat, syftet är alltså inte att visa hur många böner vi ska be per dag. Så här förklarar han det:

“In verse 24:58, where the names of the prayer ‘Salaat-il-Fajri’ and ‘Salaat-il-Isha’ do appear, they are referred to by virtue of them being reference points when certain groups of people require permission at times of undress / privacy. :

[24:58] O ye who believe! Let those whom your right hands possess, and the (children) among you who have not come of age ask your permission (before they come to your presence), on three occasions: before morning prayer (Arabic: Salaat-ilFajri); and when you put aside your clothes for the noon; and after the late-night prayer (Arabic: Salaat-il'isha): these are your three times of undress: outside those times it is not wrong for you or for them to move about attending to each other: Thus does God make clear the Signs to you: for God is full of knowledge and wisdom.”

With regards Salaat-al-Wusta, which is incidentally not a named prayer today (but simply implies a middle prayer), it is simply referred to as a prayer that requires special attention:

[2:238] “Guard (Arabic: Hafizu) strictly your prayers (Arabic: salawaat), especially the middle (Arabic: wusta) prayer; and stand before God in a devout (frame of mind)”.

To establish prayer, the Quran never makes use of 'names'. Rather, when it instructs believers to 'establish prayer' it does so by referring to the periods of the day.“

Andra böner utöver de ordinarie: Samlingsbön, som bör utföras på ”församlingsdagen” (traditionellt sett på fredagen), som brukar bes i gemenskap med andra troende muslimer.(62:9). Extraböner som profeten Muhammed förväntades utföra nattetid (17:79). Begravningsbön (detta är dock inte salat, utan snarare ”dua” för den döde).

Övrigt som sägs om tvagning/bönen: Bönen ska riktas till Gud och för att komma ihåg Gud (6:162, 20:14). Muslimen ska ständigt prisa Gud, (56:74, 87:1) och söka hjälp av Gud genom bönen (2:153), då Gud besvarar bön (40:60). Bönen tar bort det dåliga/ondskefulla, förhindrar omoraliskhet och synd (11:114, 29:45). Genom att dyrka Gud, till exempel genom bön, uppnår muslimen övertygelse (15:99). Satan kommer vilja att människan glömmer bönen, till exempel genom hasardspel och alkohol/droger (5:91).

Första kapitlet ur Koranen,”Al-Fatiha” är en bön som riktas direkt till Gud, och därför reciteras av majoriteten av muslimer under bönen. Övriga Koranverser som kan vara lämpliga under bön: 2:255, 9:116, 112:1-4, 2:286, 3:26, 72:20, 114:1-6. När det gäller bön i moskén ska man endast kalla på Gud i moskén samt klä sig fint där (72:18, 7:31).


Bönen beskrivs på följande sätt i ”Böneboken”:
Tvagning: : Det är flera tillägg utöver de fyra tvagningsstegen som beskrivsi Koranen, t.ex:”Rinsing the mouth with water thrice, preferably using the "Miswak" (tooth stick), toothbrush, or fingers to brush the teeth and the gum. Regarding the importance of the Miswak, the Prophet (peace be upon him) said: “If it had not been too great a burden onmy Ummah, I would have ordered them to use the Miswak at every Wudhu” (Reported by Imam Malik).”

Det finns även tillägg till vad som bryter tvagningen, t.ex. äta kamelkött eller medvetet röra vid naket könsorgan. Stor tonvikt läggs på att tvagningen utförs på ett korrekt sätt:“Muchvirtue is attached to Wudhu which is properly performed as can be noted from the following saying of the Prophet (peace be upon him): “A person who performsWudhu properly will have his sins removed from his body, so much that the sins are removed even from underneath his nails” (Reported by Imam Muslim).”

Utförande av bönen: Det är ett mycket detaljrikt utförande av bönen i jämförelse med Koranens beskrivningar av bönen. Exempel ur boken: "While in prostration, the person should place seven parts of the body on the ground. These parts are: the forhead, together with the nose, both palms of the hands (fingers should be stretched, closed together and pointed towards the direction of the Qiblah), both knees,the bottom parts of the toes of both feet (toes pointed to the direction of the Qiblah).” Vidare är det önskvärt (sunna) att utföra vissa andra saker i bönen, NathifJama Adam nämner till exempel.: “A preference that when sitting for the first At-Tashahud and in between the two prostration, the person rests on his left foot flattened on the ground while keeping the right foot erect with the bottom of the toes firmed on the ground.”

Bönen avslutas med att vända ansiktet först mot höger och säga ”As-salamu aleykum wa rahmat Allah (wa barakatu)” (”Frid vare med dig och må Allahs nåd (och välsignelser) vara över dig”) och därefter vända ansiktet mot vänster och yttra samma sak igen. Vissa muslimer säger att det är en fredshälsning som riktas till änglarna som de menar sitter på varsin sida av våra axlar och antecknar allt vi gör, både det goda och det onda.

Antal böner om dagen: Fem böner. Fajr iaktas under de två timmarna före soluppgången, Dhuhr när solen går ned från sin högsta punkt mitt på dagen, Asr inom de 3-4 timmarna före solnedgången, Maghrib efter solnedgångenochIsha efter att skymningen försvunnit från skyn.

Det finns olika röstlägen beroende på vilken bön som utförs. Böneenheter (rak’as) är olika beroende på bön: Fajr: 2, Dhuhr: 4, Asr: 4, Maghrib: 3, Isha: 4.

Andra böner utöver de ordinarie: Fredagsbön, som är obligatorisk endast för män. Obegränsat antal extra frivilliga böner. Extraböner under Ramadan-nätter (tarawih). Eid-bön. Sol-och månförmörkelsebön (salatul-kusoof). ”Regn-sökande bön” (salatul-istisqua). ”Moské-förbön” (2 rakas som bes strax efter man gått in i en moské). ”Ojämnt nummer-bön” (witr, ojämnt antal rakas från 1 till 11, utföres nattetid). ”Bön för att söka Allahs vägledning” (salatul-isstikhara). Begravningsbön (detta är dock inte riktig bön med prostering etc. utan snarare ”dua” för den döde).

Övrigt som sägs om tvagning/bönen: Det finns en möjlighet att utföra tvagningen genom att stryka vatten över ens strumpor istället för att tvätta fötterna om man utfört en korrekt tvagning innan den bröts.

Det finns en klädeskod under bönen, vilken är att dölja de privata delarna på kroppen, för en man innebär det att dölja området mellan naveln och knäna som minimum. För en kvinna innebär det att hela hennes kropp bör täckas förutom ansiktet och händerna. Det finns även ett krav att göra bön (dua) för profeten Muhammed under bönen.

Det finns en möjlighet att förkorta och slå ihop två böner om man reser, t.ex. be asr (2 rakas) tillsammans med dhuhr (2 rakas), så man ber 4 rakas totalt vid ett och samma bönetillfälle.

Vid misstag eller glömska under bönen kan “glömske-prostrationer” (sujuudsahw) utföras. Vissa saker gör bönen ogiltig, t.ex. om man äter, dricker, pratar, skrattar under bönen. Det finns även vissa förbud under gemensam bön som beskrivs ihaditherna: “It is prohibited for someone in a congregational prayer to raise the head from Rukuu and Sujuud positions ahead of the Imam. The Prophet (peace be upon him) strongly warned persons doing this as can be noted from the following saying: “Doesn't the person who raises up his head before the Imam fear that Allah will turn his head tothat of a donkey or make his face look like a donkey” (Reported by Imam Bukhari).”

Dessutom: ”If a person is smelling of garlic, onion, leek, cigarettes, tobacco or anything similarwhich has an unpleasant odor and which may cause inconvenience to others, then, such person must not join the congregational prayer and should keep away until the odor dissipates from him/her.”


Källor:
“Koranen” (quran.com, quranse.org)

”The book of prayer” (Kitab al Salaah), avNathifJama Adam

Mikhail Yazbecksstudieom islamisk bön enligt Koranen

http://www.sann-islam.org/AllPages.aspx?Cat=B%C3%B6nen

Joseph A. Islams hemsida:
http://quransmessage.com/articles/3%20or%205%20prayers%20FM3.htm
http://quransmessage.com/articles/the%20five%20prayers%20from%20the%20quran%20FM3.htm

Salat

SALAT
Av:Tina Vikor & Marcin Sedera

Det här är en studie om vad salat är utifrån förekomsten i Koranen av substantivet salat och verbet salla - som kommer från samma arabiska rot sad lam waw. Det här är ett pågående studie som vi kommer om gud vill förbättra/modifiera med tiden. Det är viktigt att du läsaren kollar upp verserna på egen hand och verifierar det som sägs i denna studie, något som Gud uppmanar oss till:

[17:36] “And do not uphold what you have no knowledge of; for the hearing, eyesight, and heart - all these you are responsible for.’’

Vi vill även lyfta fram att bara för att orden kommer från samma rot betyder det inte att de har samma betydelse, ej heller om de har samma grammatisk form (verb, substantiv, adjektiv etc). Även samma ord kan ha olika betydelser beroende på sammanhang, ett gott exempel på det är daraba som enligt ordböckerna och även i Koranen har många olika betydelser.

Nedan listar vi slutsatserna om vad salat är med hänvisning till verserna som underbygger vår förståelse. Längst ner finns verser som vi har använt i denna studie som ni kan läsa.Salat av god kvalité är ett högtidligt sätt att minnas Gud, som man ska göra vid bestämda tider varje dag.

- Verserna som visar att syftet med salat är att minnas Gud är: 62:9, 20:14, 4:142
- Man ska salli till Gud för att vissa sin tacksamhet (108:1-2)
- Att man ska tvätta sig inför etablering av salat visar på att det är något högtidligt (4:43, 5:6)
- Salat ska vara dedikerat till endast GUD (6:162, 108:2)
- Salat ska skydda en från det som är omoraliskt och ofönuftigt/orimligt (29:45)
- En bra salat är när man är ödmjukt underkastad till Gud (23:2)
- I Koranen nämns det också hur salat av dålig kvalité är: tanklös (107:4-5), att man bara visar upp sig (107:6), att man minns Gud bara lite (4:142), att man är lat (9:54), att man bara visslar och klappar (8:35)Salat är inte samma som att minnas Gud i sina sysslor, utan det kräver att man lämnar det man håller på med och fokuserar fullständigt på att etablera det.

- Salat är en handing man kallar till (5:58, 62:9)
- Man ska gå ifrån handel när man kallas till att etablera salat och när man är klar så återgår man till sina sysslor: 62:9-10
- Man kan minnas Gud medans man är i strid (se 8:45) men man kan inte göra salat medans man är i strid (se 4:101-102)
- Man ska minnas Gud efter salat är klart (62:10, 4:103)Salat har en form.

- Salat är inte någonting som pågår hela tiden, utan det är något som etableras vid bestämda tidpunkter (11:114, 17:78, 24:58) och som sedan blir fullbordat (4:102-103), med andra ord har salat en början och ett slut
- Man ska stå för salat (2:238) men om man är rädd kan man etablera salat gåendes eller åkandes (2:239)
- Salat avslutas med prostrering, något som man gör samtidigt eftersom hela gruppen går bak efter prostreringen tillsammans och sen kommer en annan grupp fram (4:102)
- Salat kan etableras gemensamt i grupp (62:9) och en person etablerar salat åt gruppen (4:102)
- Man yttrar sig i salat och det är viktigt att förstå vad man säger när man etablerar salat (4:43)
- Det ska varken vara högljutt eller tyst när man etablerar salat utan man ska hålla en måttlig ton (17:110)
- Det är en handling som man kan förkorta (4:101) vilket visar på att det finns en “längd” på salatDet kan påstås att salat och salla inte kan betyda att man utför en ritual på grund av hur orden förekommer i de följande verser:

[2:157] Those on them are salawat from their lord and mercy and those they are the guided ones.

[33:43] He is the one who yusalli upon you and his angels so that he may bring you out from the darknesses to the light. And he is to the believers merciful.

[9:103] Take from their wealth a charity, purifying them and cause them to increase by it, and salli upon them, indeed your salat are a cause of ease and quiet to them.

[33:56] Indeed God and his angels yusalluna upon the prophet. O you who believe! Sallu over him and greet him with greetings.

Man ser likheter mellan dessa fyra verser då Gud och änglarna gör salli över de troende och i vers 9:103 gör profeten också det, och i 33:56 gör Gud och änglarna det över profeten och vi uppmanas till att också göra det.

I alla fyra verser riktas salat eller handlingen salla över någon. Efter ordet salli eller innan ordet salawat kommer ordet ala/aley-kum/him/hi vilket översätts som över dem/honom/er. Gud och änglarna gör salli över de troende, men det är inte så att de står och prostrerar för oss för att föra oss ut ur ljuset och in i mörkret som vi ska göra när vi salli i krig (4:102), det är inte rimligt att Gud ska prostrera sig inför oss. I kontexten då aley-hi/kum/him förekommer efter salli får ordet en ny betydelse än det som går att tillskrivas i 4:102, då vi tydligt ser det som en handling av dyrkan.Andra intressanta detaljer om salat:

1. Salat etablerades innan Koranen kom ner (5:12)
2. Guds skapelser som fåglar etablerar och känner till sin salat (24:41)
3. Shuaibs folk frågade honom om det är hans salat som ger honom order/instruktioner på vad de bör göra t.ex. som att de inte ska dyrka flera gudar och hur de ska hantera sina pengar (11:87). Man kan tolka det som att innehållet i salat är att läsa Guds föreskrifter eftersom enligt folket så beordrade hans salat honom att dyrka endast en Gud och hur man ska hantera pengar, vilket var hans budskap från Gud till folket (11:85-86). Alternativt kan det vara så att Shuaibs folk såg honom etablera salat och tänkte att det var det som fick honom att säga hur de ska dyrka och hantera sina pengar. I så fall frågade dem honom det för att de inte förstod det han förmedlade till dem (11:91).
4. Man kan salli för någon som har dött (9:84)
5. Ordet musallan förekommer endast en gång i hela Koranen i dess form (2:125). Enligt ordboken (Edward William Lane’s Lexicon) betyder ordet musallan: “a place of salat (as meaning the performance of the divenely-appointed act of prayer)” Ibrahims plats är där de troende ska etablera salat och som vi ser idag så etablerar “troende” något som kallas för salat i Mekka (Ibrahims plats). Formen av den salat har likheter med den som beskrivs i Koranen med att man står, bugar och prostrerar till Gud.

VÄLGÖRENHET

Koranstudiegruppen stödjer Benevolent Hearts Charity och Uhuru Neli Ungdoms barnhem genom donationer som skickas varannan månad. Vill du bidra till vår insamling? Kontakta oss gärna.

Välgörenhetsarbete rapport

Sedan vi började för två år sedan har Koranstudiegruppen totalt skickat 82 561 kr för välgörenhet. Av det totala summan har 46 100 kr gått till Benevolent Hearts i Gaza och 36 461 kr har gått till Uhuru Neli Youth and Children Home i Tazania.

Under 2016 har vi skärpt kontrollen av välgörenheten som vi delar ut, genom att samla in kvitton och annan typ av bevis och ha mer kontinuerlig kontakt med de ansvariga. Föreningen har under verksamhetsåret delat ut 39 251 kr i välgörenhet - 20 500 kr till Benevolent Hearts i Gaza och 18 751 kr till Uhuru Neli Youth and Children Home i Tanzania, inklusive överföringskostnader. Välgörenheten har gått till:

Operation till en kvinna i Gaza

Skor till barn i Gaza

Bygget av barn- och ungdomshemmet i Tanzania

Skolavgifter, skoluniformer och skolmaterial för barn i Tanzania

Mat, tvål och medicinsk behanding till barn i Tanzania

Uhuru Neli Ungdoms och barnhem

Uhuru Neli Youth and Children Home (UNYCH) är en registrerad icke-statlig organisation i Tanzania (referensnummer 00NG0/00004402) vars vision är att skapa ett samhälle där varje barn och ungdom har möjlighet att leva ett tillfredställande och meningsfullt liv. Organisationens uppdrag är att ge en bra uppväxt till barn och ungdomar i nöd genom att ge dem en trygg och utvecklande miljö där de kan få sina grundbehov tillfredställda samt utbildning, färdigheter och vägledning som kan hjälpa dem att få en önskvärd framtid.


Benevolent Hearts Charity

Benevolent Hearts Charity är en välgörenhetsorganisation med tillstånd från det palestinska inrikesdepartementet som ger bistånd och stöd till fattiga familjer och barn i Gaza. Den har sitt säte i Rafah i södra Gaza remsan och drivs av initiativtagaren Wagdy Nahad.

Tanzania

Bygget av barn- och ungdomshemmet i Tanzania (bl.a. installation av säkerhetsgaller för dörrar och fönster)
Skolavgifter för en gymnasieelev samt skoluniformer och skolmaterial för barn i Tanzania
Mat, tvål och medicinsk behanding till barn i Tanzania

Uhuru Neli Youth and Children Home

Gaza

Operation till en kvinna i Gaza, skor till barn i Gaza

Benevolent Hearts i Gaza

Disclamier

Studierna som publiceras på monoteist.se har olika författare. Den gemensamma ugångspunkten är att Koranen är det enda som har bevarats av de uppenbarelser som profeten Muhammed fick.

Studierna har granskats av Koranstudiegruppens styrelse för att säkerställa att de är av god kvalitet men de representerar endast författarnas åsikter och speglar inte alla medlemmars åsikter i Koranstudiegruppen. 

Genom att publicera dem hoppas vi på att uppmuntra till självständig studerande av Koranen och en djupare förståelse av dess verser och budskap. Skriv gärna frågor eller kommentarer i kommentarsfältet som finns under varje studie.

Må Gud den ärorikaste, den visaste öka vår kunskap och förståelse.

I Guds namn, den barmhärtigaste, den nådigaste

Det är inte så att en människa, som Gud har gett skriften och visdomen och profetskapet, därefter ska säga till människorna ‘var tjänare till mig vid sidan av Gud’. Istället bli Guds hängivna tjänare med det som ni har lärt ut av skriften och med det som ni har studerat”[3:79]

Fördomar

Haram enligt Koranen

VAD ÄR HARAM (okränkbart) ENLIGT KORANEN?
Av:Tina Vikor & Marcin Sedera

[5:87-88] I Guds namn, den barmhärtige, den nåderike ”O ni som tror, förbjud inte de goda sakerna som Gud har gjort lagligt för er och överträd inte, sannerligen älskar Gud inte överträdarna. Och ät av det som Gud har försörjt er med, lagligt och gott, och vörda Gud, den som ni tro på.

Ordet haram på arabiska betyder: det som man inte får kränka, heligt, förbjudet . Det kan handla både om något som man inte får göra och något som man bör göra. Detta kan vi se i till exempel vers 6:151 där Gud har gjort det haram att man ska vara god mot sina föräldrar och det betyder inte att det är förbjudet att vara god mot sina föräldrar, utan tvärtom. Vi har valt att översätta ordet haram till okränkbart på svenska, eftersom det betyder att något har gjorts till en regel som man inte får kränka.

Här listar vi det som Gud har gjort okränkbart i Koranen och vi har delat upp det i två kategorier: det som man inte bör göra och det som man bör göra. Det här är bara en lista över det som Gud har gjort haram och vi rekommenderar att alla studerar mer på djupet vad de olika okränkbara reglerna innefattar.


VAD FÅR MAN INTE GÖRA?
- TILLSKRIVA PARTNERS TILL GUD (6:151)
- SÄGA OM GUD DET MAN INTE VET (7:33)
- BRYTA ETT FÖRBUND MED GUD (6:152)
- ÖVERTRÄDA PÅ ANDRA MÄNNISKOR UTAN RÄTT (7:33)
- TA RÄNTA (2:275)
- NÄRMA SIG ”FAHISHA” (GROV OANSTÄDIGHET), VARE SIG DET ÄR

SYNLIGT ELLER DOLT (6:151)
Fahisha enligt Arabic-English lexicon av Edward William Lane betyder: äckligt beteende, oanständigt/omoraliskt beteende, grov övertrassering av rättfärdighet.

GIFTA SIG MED DE FÖLJANDE PERSONERNA:
- ens mor, dotter, syster, faster, moster, brorsdotter, systersdotter, kvinnor som har ammat er, barn som har ammat från samma kvinna som ni, mor till ens fru, dotter till ens fru som man har haft sexuell relation med, genetiska sons fru, att vara gift med två systrar samtidigt, gifta kvinnor (4:23)

- för en troende att gifta sig med en äktenskapsförbrytare (24:3)

SYNDA (7:33)
Dessa handlingar klassas som synder enligt koranen:

Enligt 2:173 när du har begått något som klassas som Haram (förbjudet) har du också begått en synd (ithm)
Manipulation av ett testamente (2:182)
Konsumera olagligt andra människors egendom och muta myndigheter för att åstadkomma målet (2:188)
Det finns stor synd I hasardspel och alkohol (2:219)
Att ta tillbaka det man har gett sin fru förutom om hon har gjort grov oanständighet (4:20)
Att sätta upp idoler vid sidan av Gud är en STOR SYND (4:48)
Att hitta på lögner om Gud
Beskylla en oskyldig för en synd eller fel man har själv gjort
Anklaga en oskyldig man/kvinna för att ha varit otrogen (24:11)
Att skada troende män/kvinnor för något annat än vad de har förtjänat (33:58)
Vi ska undvika att anta saker för att vissa antaganden är synd (49:12)

- DÖDA EN PERSON FÖRUTOM MED RÄTTA (6:151, 17:33, 25:68)
- DÖDA SINA BARN AV RÄDSLA FÖR FATTIGDOM (6:151)
- RÖRA DE FÖRÄLDRALÖSAS EGENDOM FÖRUTOM OM MAN HAR EN RIKTIG GOD ANLEDNING TILL DET (6:152)

ÄTA DESSA:

Kadaver
Djur som blivit strypt, ihjälslaget, fallit från höjd, stångats till döds, blivit äten av vilda djur förutom det som man hunnit slaktat, det som har blivit offrat på stenaltare
Dela upp maten genom chansspel
Griskött
Det som dedikerats till någon annan än Gud (6:145, 5:3, 16:115)
Men det är ingen synd för dem som befinner sig i situationer där de är tvungna att äta det (2:173).


KRIGA UNDER DE FYRA OKRÄNKBARA MÅNADERNA (2:217, 9:2, 9:36)
Men man får kriga under en helig månad om någon hindrar människor från Guds väg, förnekar Gud och hindrar folk från att komma till Masjid Al-Haram (den okränkbara moskén i Mecca) och driver människorna därifrån (2:217)

JAGA PÅ LAND NÄR MAN ÄR UNDER VALLFÄRD (5:96)
Man får jaga i havet, alltså fiska

[16:116-117] I Guds namn, den barmhärtige, den nåderike ”Och yttra inte lögner med era tungor att ’det här är tillåtet (halal)’ och ’det här är okränkbart (haram)’ för att på så sätt hitta på lögner om Gud. Sannerligen, de som hittar på lögner om Gud kommer inte att lyckas. De kommer att få en tillfällig njutning och sen kommer de få ett smärtsamt straff.”


VAD BÖR MAN GÖRA?

- VARA GOD MOT SINA FÖRÄLDRAR (6:151)
- VÄGA RÄTTVIST OCH GE FULLT MÅTT NÄR MAN UTFÖR HANDEL (6:152)
- VARA RÄTTVIS NÄR MAN TALAR ÄVEN OM DET GÄLLER EN SLÄKTING (6:152)


[7:32] I Guds namn, den barmhärtige, den nåderike ”Säg: vem har förbjudit utsmyckningen från Gud som han har producerat för hans tjänare och det goda av försörjningen? Säg: det är till för dem som tror i det här livet och exklusivt för dem på återuppståndelsens dag. På så sätt förklarar vi tecknen för människor som vet.”

Ej islamisk stat

Av: Ahlam M. Nur

Varför ”Islamiska Staten” borde heta ”Oislamiska Staten”

Det finns ett tydligt samband mellan de islamistiska terrororganisationernas framväxt globalt sett och den ökade islamofobin i det västerländska samhället. Det är därför av största vikt att en rättvis bild av islam får höras och synas i media, då det tyvärr inte tillhör ovanligheterna att massmedier ofta har en negativ och skev bild av islam och muslimer. Media har en enorm betydelse och påverkan i ett samhälle. En återkommande negativ bild av islam riskerar att skapa stigmatisering av muslimer i Sverige, samt öka antalet hatbrott av islamofobisk karaktär i det svenska samhället. Då samhällsklimatet tycks bli hårdare för var dag som går är det viktigt och betydelsefullt att reda ut vanliga fördomar och missförstånd om islam som på sikt kan leda till diskriminering och hatbrott mot muslimer.

Vi skulle vilja klargöra vad islam egentligen står för när det kommer till våld, mord och tvångskonverteringar, som är vanliga förekommande inslag i de terrorhandlingar som sker i islams namn runt om i världen. Vi ska med hjälp av logiskt resonemang och fakta från Koranen, muslimernas enda källa från Gud, bevisa varför den ”islamistiska” terrorismen inte alls har stöd i verklig islam. ”Islamistiska” terroristorganisationer, som de välkända IS och Boko Haram, påstår sig vara muslimer som lever enligt den rätta läran. De påstår sig följa Guds ord, genom att följa de påbud och förbud som är ålagda dem i Koranen. Men gör de verkligen det? Vart hittar de belägg för det extrema våldet och dödandet av oskyldiga människor i Koranen? Vart står det att man ska påtvinga icke-muslimer islam i Koranen? Vi menar att om man inte kan finna belägg för dessa ting i Koranen så kan man inte heller påstå sig vara muslim. Begreppet ”muslim” innebär nämligen att man är fredfullt underkastad Gud och Hans regler i Koranen.

Ett vanligt misstag som begås av "radikala" muslimer men även bland vissa "islamkritiker" är att ta koraniska verser ur sitt sammanhang. Följden av detta misstag kan bli förödande, vilket vi tyvärr fått erfara i samband med "islamistiska" terrorhandlingar. Ett exempel är den ofta misstolkade Koranversen:

[2:191] Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden.


För att förstå Koranen och dess budskap bör man ta hänsyn till hela kontexten. Detta innebär att man tolkar versen utifrån övriga relaterade verser. Så varför ska man egentligen döda någon enligt Koranen? Verserna som är relaterade till den ovan nämnda versen är den föregående versen;

[2:190] Kämpa/slåss för Guds sak mot dem som kämpar/slåss emot er, men överträd inte, Gud älskar sannerligen inte överträdare.

Samt de följande verserna,

[2:192] Men om de upphör, är Gud ständigt förlåtande, barmhärtig.

[2:193] Ni får kämpa/slåss emot dem för att utplåna förtryck, och för att dyrka Gud fritt. Om de avstår ska ni inte angripa; anfall är endast tillåtet mot dem som angriper.

Så vad kan vi förstå av denna uppmaning? Jo, att krig endast är tillåtet i självförsvar. När man misslyckats med fredliga metoder, såsom dialog och förhandlingar (som uppmuntras i Koranen), blir krig den absolut sista utvägen. Det religiösa kriget regleras av vissa krigsetiska principer, som att inte angripa först samt att inte överträda i sin krigsföring, dvs. inte bruka mer våld än vad som krävs för att fienden ska upphöra medsitt förtryck. Koranen beskriver dessutom i de ovannämnda verserna ett scenario där du blir förtryckt till den grad att du inte får utöva din fredliga religion fritt och du fördrivs från ditt hem. Under dessas våra omständigheter har du alltså rätt att kämpa/slåss mot vederbörande, tills denne upphör med att bekämpa dig och din tro och fördriva dig från ditt hem. Denna handling kan liknas vid det juridiska begreppet nödvärnsrätt, vilket innebär rätten till fysiskt självförsvar, som tillämpas i Sverige idag.

Men varför tvingar de islamistiska terroristerna icke-muslimer att konvertera till islam? Vad säger Koranen? I 2:256 står det:

[2:256] Det ska inte finnas något tvång i religionen; den rätta vägen är nu tydlig från den felaktiga vägen.

Det står även:

[16:125] Du ska bjuda in till din Herres väg med visdom och vänlig upplysning, och diskutera med dem på bästa möjliga sätt. Er Herre vet bäst vem som avvikit från Hans väg, och Han vet bäst vilka som är vägledda.

Dessutom:

[10:99] Om er Herre så önskat, skulle alla människor på jorden ha trott. Vill du tvinga människorna att bli troende?

Slutligen kan vi läsa i vers:

[18:29:18] Förkunna: "Detta är sanningen från er Herre”, låt det sedan vara upp till var och en att tro eller inte tro.


Med hjälp av dessa enkla och logiska resonemang utifrån koraniskfakta kan vi dra slutsatsen att ”islamistiska” terrorister inte lever efter Guds ord i Koranen. Därför kan de inte heller betraktas som troende muslimer. Frågan är om de själva ens har läst och förstått Koranen och dess fredliga budskap? Vi tror inte det…

Med önskan om fred på vår jord! / Styrelsen för föreningen ”Koranstudiegruppen”:
Omar Al-Hassani, Tina Vikor, Marcin Sedera, Karan X, Erik Moberg, Behailu Tefera, Tessa Dukureh & Ahlam Mohammed Nur

Tvång till Islam

TVÅNG TILL ISLAM?
Av: Marcin Sedera

Påbjuder Gud tvång i religionen?

Onsdagen den 16 December 2015 la brittiska tidningen The Guardian upp en artikel om 25 muslimska män i Sudan som står anklagade för apostasi. Om rätten finner dem skyldiga kommer de att bli straffade med döden, vilket är ett straff som regeringen påstår vara en islamisk lag men som endast finner stöd i hadithsamlingar. Varför hadithsamlingr inte ska ses som en del av islam har jag skrivit om i en annan artikel som finns att läsa här: http://monoteist.se/argument_mot_hadither.php. Syftet med den här artikeln är att visa att denna typ av bestraffning inte finner något stöd i Koranen, motsäger i själva verket Koranens lära, och är således inte en del av islam.

Koranen poängterar klart och tydligt att det inte finns någon tvång i religionen.

[2:256] Det finns ingen tvång i religionen...

[10:99] Och om din herre hade velat så hade säkerligen alla på jorden trott. Så kommer du att tvinga mänskligheten tills de blir troende?


Gud poängterar tydligt att budbärarens enda uppgift är att leverera budskapet och inte tvinga mänskligheten till att tro.

[24:54] ...Inte är budbäraren ansvarig över något annat än att tydligt leverera.

[4:80] Den som lyder budbäraren lyder säkerligen Gud och den som vänder sig bort, har vi inte skickat dig för att vara deras övervakare.

[4:81] Högtidligt lovar de lydnad, men så fort de lämnar dig så planerar en del av dem under natten annat än det du säger. Gud noterar deras planer. Ni ska vända er bort från dem och lita på Gud. Gud räcker som försvarare.

Verserna 4:80-81 poängterar att de som vänder sig bort från tron ska man vända sig bort ifrån och inte döda dem. Vi är inte deras övervakare, den enda som har rätt att straffa oss rörande våran tro är Gud och inte människan. Att utöva sådan tvång på människor är en form av förtryck och enligt Koranen är det värre än att döda någon: 2:191...förtryck är värre än dödandet...

[109:1] Säg, "O ni som inte tror.

[109:2] "Jag dyrkar inte det ni dyrkar.

[109:3] "Ej heller dyrkar ni det jag dyrkar.

[109:4] "Ej heller kommer jag någonsin att dyrka det ni dyrkar.

[109:5] "Ej heller kommer ni någonsin att dyrka det jag dyrkar.

[109:6] "Ni har er religion, och jag har min religion.


Gud uppmanar oss att inte tvinga människor till tron utan att vi ska bjuda in dem till tron i form av rationella diskussioner.

[16:125] Bjud till din herres väg med visdom och goda råd och diskutera med dem på det bästa möjliga sätt. Sannerligen vet din herre vem som har avvikit och vem som är vägledd.

Utifrån resonemanget ovan kan vi härleda att dödsstraff för apostasi inte har någon plats i islam och i själva verket går emot Guds ord. Människor är fria att tro på det de vill. Människor ska bjudas in till religionen och inte tvingas att vara kvar eller ansluta sig till religionen.

Barngiftermål

BARNGIFTERMÅL
Av:Tina Vikor & Marcin Sedera

När är man redo för att gifta sig enligt Koranen?
Det påstås att profeten Mohammed gifte sig med ett barn och att barngiftermål är tillåtet enligt islam. Detta påstående har sina grunder i hadither som påstås vara berättelser från profeten själv. Haditer skrevs långt efter profetens död, ca. 250 år, och innehåller mycket påhitt och motsägelser. Därför bör hadither absolut inte användas som religiös källa.

Men har detta påstående någon grund i Koranen? Nej, barngiftermål går emot det som står i Koranen och för att gifta sig måste en person vara mogen och vara ansvarfull. Ett bevis på detta kan vi läsa i [4:6]:

[4:6] "Och testa de faderlösa fram till att de nått åldern för giftermål, så om ni känner hos dem förstånd, så ge dem då deras egendom, och konsumera inte den slösaktigt och snabbt fram till att de växer upp. Och den som är rik skall avstå helt, men den som är fattig kan konsumera på ett rimligt sätt. Så när ni överlämnar deras egendom till dem, gör detta i närvaro av vittnen; även om det räcker med Gud som räknare."

Det står tydligt i denna vers att åldern för giftermål motsvarar åldern då personen besitter förstånd samt att personen är fullt kapabel att hantera sin egen ekonomi. Faktumet att det krävs vittnen vid transaktionen utan att personen i sig behöver en förmyndare, visar att personen har nått den åldern då den är kapabel att vara ansvarsfull och självständig. Versen indikerar inte på något sätt att barn är kapabla att klara av detta.


Fördjupning
Det finns ytterligare detaljer i Koranen om vad det innebär att nå åldern som likställs med åldern för giftermål, bland annat i [6:152]''Kom inte nära de faderlösas pengar förutom på det bästa möjliga sätt tills hen når sin styrka".

Arabiska ordet som översätts till styrka i versen ovan är ashudd och termen indikerar på fysisk mognad. Till exempel i historien om Josef från sura 12:19-24 kan man se att han först togs till Egypten som en pojke (arabiska ordet för det är ghulamun) och sedan blev han gammal nog för att bli förförd efter att han har nått sin fysiska mognad (ashuddahu).

I sura 18:82 görs också skillnad mellan termerna ghulamayni (två pojkar) och ashudd (fysisk mognad) vilket indikerar på högre ålder. Att arabiska ordet ashudd syftar på fysisk mognad styrks också av den klassiska arabiska ordboken skriven och samlad av Edward William Lane, (som kan ses i bilden ovan).

Det vi kan härleda från denna studie och Koranen är att en person når åldern för giftermål när denne är:
- förståndiga
- fullt kapabla att hantera sin egen ekonomi
- kapabla att vara ansvarsfulla och självständiga
- fysiskt mogna

Barn besitter inte dessa egenskaper och därför är de inte mogna nog för ett giftermål

Vissa menar att vers [65:4] talar om skillsmässa med flickor som ännu inte fått menstruation. Den tolkningen är inte i linje med grammatiken och ordvalen i versen.

[65:4] Och de som inte längre förväntar sig att få menstruation bland era kvinnor, om ni tvivlar, deras vänteperiod är tre månader och de som inte har menstruerat. De som är gravida deras vänteperiod är tills de lämnar det de bär på, och Gud kommer att underlätta affärerna för den som vördar honom.

Medan den första beskrivningen i versen "yaisne min al-mahidi" handlar om kvinnor som pga hög ålder gett upp på hoppet på att få mens, den andra beskrivningen "lam yahidna" handlar om kvinnor som har amenorré (frånvaro av menstruation hos i övrigt fertila kvinnor) av olika skäl, men kan få mens igen i framtiden.


Det finns vissa som argumenterar för att den andra kategorin handlar om barn som ännu inte fått mens, men "lam yahidna" betyder inte "har ännu inte fått mens". På klassisk arabiska "ännu inte" skulle vara "lamma yahidna" (Jones, A., 2005 Arabic Through the Quran, sida 128).

Dessutom, eftersom versen handlar om KVINNOR ("min nisaikum") så kan vi utesluta att "lam yahidna" handlar om barn som ännu inte nått puberteten. Istället handlar den första och andra kategorin i vers 65:4 om två grupper av kvinnor som inte ska behöva vänta på mens för att kunna gifta sig igen och därför gäller 3 månader i deras fall.

KÄLLOR
Josef A Islam, 2009. Was Ayesha really a child bride? - Marriageable age from the Quran http://quransmessage.com/articles/ayesha%20age%20FM3.htm

LANE. E.W, Edward Lanes Lexicon, Williams and Norgate 1863; Librairie du Liban Beirut- Lebanon 1968, Volume 4, Page 1519 http://www.tyndalearchive.com/tabs/lane/

Artikel om amenorré på Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Amenorr%C3%A9

Jones, Alan, Arabic Through The Quran, The Islamic Texts Society 2005, Cambridge UK.

Mohammed karikatyr

MOHAMMED KARIKATYR
Av: Koranstudiegruppen

Säger Koranen att man ska döda dem som förlöjligar Mohammed?
I Koranen berättas det genomgående att profeter, inklusive Mohammed, blir kallade för förolämpande saker, som galning, magiker och lögnare (38:4). Men vad hade Mohammed sagt om teckningarna som gjordes av Charlie Hebdo? Mohammed predikade att vi som tror på Koranens budskap kommer säkerligen vara förolämpade av icke troende och att vi ska vara tålamodiga och noga med att följa det som Gud har uppenbarat i Koranen. Dessa kvaliteer visar hur säker man är i sin tro (3:186). Mohammed skulle bortse från hycklarnas och de otroendes förolämpningar snarare än att ta till våld (33:48).

Det innebär inte att Mohammed lärde att muslimer ska ta lätt på förolämpningar och förlöjligandet av Gud. Vid sådanna situationer ska troende inte sitta med de som förlöjligar [4:140] och inte heller ska de alliera sig med de (5:57). Muslimer ska inte vara fientliga mot sådana personer utan avstånd ska tas från sådana handlingar.

[4:139] Det är de som förenar sig med de icke troende i stället för med de troende. Söker de värdighet hos dem? All värdighet tillhör endast GUD.

[4:140] Han har instruerat er i skriften: om ni hör GUDs uppenbarelser hånas eller förlöjligas, ska ni inte sitta tillsammans med dem, såvida de inte byter samtalsämne. Annars kommer ni att vara lika skyldiga som dem. GUD kommer att samla ihop hycklarna och de icke troende i Helvetet.

[4:141] De iakttar er och väntar; om ni beviljas seger från GUD säger de (till er), "Var vi inte med er?" Men om de icke troende får en chans säger de (till dem), "Tog vi inte ert parti och skyddade er från de troende?" GUD kommer att döma ibland er på Återuppståndelsens Dag. GUD kommer aldrig att låta de icke troende segra över de troende.

[4:142] Hycklarna tror att de lurar GUD, men Han är Den som för dem bakom ljuset. När de stiger upp för Kontaktbönen, reser de på sig slött. Det är för att de bara visar upp sig för människorna, och sällan tänker de på GUD.

Att förlöjliga Gud och hans profeter är inte en liten synd, men i Islam är det Gud som utför straffet på de som gör narr av Gud och profeterna (13:32), eller så förlåter Gud dem för att han är den barmhärtigaste den nådigaste. Ingenstans i Koranen står det att det är människorna som ska straffa de som gör narr av Gud eller profeten. Det som förväntas av muslimer är att de ska vara tålamodiga och lämna över straffet till Gud. De som är tålamodiga när de utstår förolämpningar lovas i Koranen en stor belöning och det visar styrkan av deras tro (23:109-111).

Medvetena muslimer vet att alla budbärare och profeter som Gud har sänt ner har blivit förolämpade och förföljda och att det är en handling som förväntas att ske. Profeternas uppgift var att leverera och följa budskapet som Gud sände ner med dem, trots förföljelse och förolämpningar från omgivningen (15:11).

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nisl risus, ultrices non dictum id, varius ut erat. Etiam eget tincidunt eros, at sollicitudin mauris. Nulla vehicula tellus quis justo finibus bibendum. Nulla consequat at est vitae iaculis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

 Hjälpa andra i nöd

Vill du delta i välgörenhetsprojekt?

 Har du egna funderingar?

Har du reflekterat kring Koranen och olika fördomar som finns i samhället?

 Vill vara medlem hos oss?

Engagera dig i Koranstudiegruppen och välgörenhetsarbete

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med oss. Vi svarar så fort vi kan.

Följ oss

Vi finns via sociala konaler också

Kontakt mail

Email: mail@monoteist.se 

Vår styrelse

styrelsen@monoteist.se

Copyright (c) 2018 Monoteist.se