MOHAMMED KARIKATYR
Av: Koranstudiegruppen

Säger Koranen att man ska döda dem som förlöjligar Mohammed?
I Koranen berättas det genomgående att profeter, inklusive Mohammed, blir kallade för förolämpande saker, som galning, magiker och lögnare (38:4). Men vad hade Mohammed sagt om teckningarna som gjordes av Charlie Hebdo? Mohammed predikade att vi som tror på Koranens budskap kommer säkerligen vara förolämpade av icke troende och att vi ska vara tålamodiga och noga med att följa det som Gud har uppenbarat i Koranen. Dessa kvaliteer visar hur säker man är i sin tro (3:186). Mohammed skulle bortse från hycklarnas och de otroendes förolämpningar snarare än att ta till våld (33:48).

Det innebär inte att Mohammed lärde att muslimer ska ta lätt på förolämpningar och förlöjligandet av Gud. Vid sådanna situationer ska troende inte sitta med de som förlöjligar [4:140] och inte heller ska de alliera sig med de (5:57). Muslimer ska inte vara fientliga mot sådana personer utan avstånd ska tas från sådana handlingar.

[4:139] Det är de som förenar sig med de icke troende i stället för med de troende. Söker de värdighet hos dem? All värdighet tillhör endast GUD.

[4:140] Han har instruerat er i skriften: om ni hör GUDs uppenbarelser hånas eller förlöjligas, ska ni inte sitta tillsammans med dem, såvida de inte byter samtalsämne. Annars kommer ni att vara lika skyldiga som dem. GUD kommer att samla ihop hycklarna och de icke troende i Helvetet.

[4:141] De iakttar er och väntar; om ni beviljas seger från GUD säger de (till er), "Var vi inte med er?" Men om de icke troende får en chans säger de (till dem), "Tog vi inte ert parti och skyddade er från de troende?" GUD kommer att döma ibland er på Återuppståndelsens Dag. GUD kommer aldrig att låta de icke troende segra över de troende.

[4:142] Hycklarna tror att de lurar GUD, men Han är Den som för dem bakom ljuset. När de stiger upp för Kontaktbönen, reser de på sig slött. Det är för att de bara visar upp sig för människorna, och sällan tänker de på GUD.

Att förlöjliga Gud och hans profeter är inte en liten synd, men i Islam är det Gud som utför straffet på de som gör narr av Gud och profeterna (13:32), eller så förlåter Gud dem för att han är den barmhärtigaste den nådigaste. Ingenstans i Koranen står det att det är människorna som ska straffa de som gör narr av Gud eller profeten. Det som förväntas av muslimer är att de ska vara tålamodiga och lämna över straffet till Gud. De som är tålamodiga när de utstår förolämpningar lovas i Koranen en stor belöning och det visar styrkan av deras tro (23:109-111).

Medvetena muslimer vet att alla budbärare och profeter som Gud har sänt ner har blivit förolämpade och förföljda och att det är en handling som förväntas att ske. Profeternas uppgift var att leverera och följa budskapet som Gud sände ner med dem, trots förföljelse och förolämpningar från omgivningen (15:11).