MENS - För orent för Gud?
Av: Ahlam M. Nur

Varje fertil och frisk kvinna menstruerar, vanligen i ungefär tre till sju dagar varje månad. Menstruation är en blödning från livmodern som uppkommer i samband med att det obefruktade ägget stöts ut från kroppen och är ett tecken på att kvinnan är fertil [1]. I flertalet religioner, som exempelvis traditionell islam, judendomen och hinduismen, anses kvinnans menstruation som någonting som är rituellt orent [2].

Judendomens syn på menstruation
I tredje Moseboken, som är en av judendomens heliga källor, återfinns ett flertal verser som beskriver den menstruerande kvinnan som oren:

15:19: ”När en kvinna har menstruation och det kommer blod från hennes kropp, varar orenheten i sju dagar. Den som rör vid henne är oren till kvällen.”

12:2: ”Säg till israeliterna: När en kvinna får barn och föder en pojke, är hon oren i sju dagar, lika länge som när hon har menstruation.”

12:5: ”Om hon föder en flicka, är hon oren i två veckor, som när hon har menstruation. Sedan skall hon vänta i 66 dagar under sin blödnings- och reningstid.”

18:19: ”Du får inte närma dig en kvinna för att lägra henne när hon har menstruation och är oren.”

15:20: ”Allt hon ligger på medan hon har sin menstruation blir orent, och allt hon sitter på blir orent.” [3]

Islams syn på menstruation
Vad säger Koranen, muslimernas enda religiösa källa från Gud, om den menstruerande kvinnan? Den enda Koranversen som behandlar ämnet menstruation är följande vers:

[2:222] ”De frågar dig om menstruation: säg, "Det är smärtsamt, ni ska dra er tillbaka (sexuellt) från kvinnorna under menstruation; närma er inte dem förrän de har renat sig. När de väl är rena, får ni närma er dem på det sätt som GUD har befallt er. GUD älskar de som ångrar sig, och Han älskar de som renar sig.” [4,5]

Då Koranen uppenbarades för profeten Muhammed beskriver versen att människorna i Muhammeds närhet hade frågor och funderingar kring menstruation. Gud svarade med att säga att de skulle undvika sexuellt umgänge med en menstruerande kvinna, då det är ett smärtsamt tillstånd för henne. Enligt Yuksel är syftet bakom detta förbud att skydda kvinnans hälsa och att inte belasta kvinnan med makens sexuella begär under denna känsliga period [6].

Trots att det inte finns något annat förbud i Koranen gällande menstruation, hävdar majoriteten av religiösa ledare inom islam att en menstruerande kvinna inte får be, fasta, röra vid Koranen eller ens vistas i böneområdet i moskén. En anledning till varför den menstruerande kvinnan inte får be eller fasta beror på tolkningar av Koranverserna 2:222 och 56:79 [6]. Vissa ledare inom islam menar att den menstruerande kvinnan är för oren för att kunna utföra rituella former av Gudsdyrkan då Gud säger att en kvinna som avslutat sin menstruation är ren (enligt vers 2:222). En orsak till varför den menstruerande kvinnan inte får röra Koranen enligt ”traditionell” islam är på grund av Koranversen 56:79, som syftar på Koranen: ”Som inga andra än de rena skall röra” [7]. Det finns dock andra förståelser av denna vers, vilket vissa lärda inom islam, som Yuksel och Khalifa, har framhävt:” Ingen kan förstå den förutom de som är rena”. Yuksel och Khalifa menar att de som förstår Koranens budskap är ”de som är rena”, vilket syftar på de som är ”rena i själen”, dvs. uppriktigt troende [6].


Blödning efter förlossning
Det är dock inte bara menstruation som anses vara rituellt orent inom ”traditionell” islam, utan även blödning efter förlossning (avslag), som kan pågå upp till ca fyra till sex veckor efter en förlossning. Blödningen kommer från det sår som bildas när moderkakan lossnar från livmoderväggen [8]. Kvinnan måste då avstå från samma former av Gudsdyrkan som vid menstruation i 40 hela dagar och hon behöver inte ta igen de böner hon missat under denna period [9].


Förbud och påbud som härstammar från andra religioner
En annan aspekt som måste beaktas är det faktum att den islam som utövas av majoriteten av muslimer idag är en religion som anammat vissa religiösa sedvänjor och synsätt som egentligen härstammar från andra religioner, såsom kristendom och judendom. Detta har skett med hjälp av hadither, dvs. påstådda uttalanden och återberättelser av profeten Muhammed och hans liv [6]. Ett exempel på en sådan sedvänja är manlig omskärelse, som är ett krav inom judendomen, men även praktiseras traditionellt sett inom islam, trots att inget sådant påbud påtalas i Koranen. På samma sätt som med omskärelse har majoriteten av muslimerna även anammat synsättet att en menstruerande kvinna är rituellt oren, precis som judendomen hävdar.

Det finns ett flertal hadither som syftar på att en kvinna inte får utföra religiösa riter vid menstruation. Ett exempel från en hadith-samling av Bukhari:

Hadith nr 0652:”'A'isha reported: Fatimah b. Abu Hubaish came to the Apostle (may peace be upon him) and said: I am a woman whose blood keeps flowing (even after the menstruation period). I am never purified; should I, therefore, abandon prayer? He (the Holy Prophet) said: Not at all, for that is only a vein, and is not a menstruation, so when menstruation comes, abandon prayer, and when it ends wash the blood from yourself and then pray.” [10]

Paradoxalt nog, kan man även finna stöd för motsatsen i nedanstående hadith, där profeten säger: ”Gör allt förutom att genomföra samlag” vid menstruation:

Hadith nr 0592:”Thabit narrated it from Anas: Among the Jews, when a woman menstruated, they did not dine with her, nor did they live with them in their houses; so the Companions of the Apostle (may peace be upon him) asked The Apostle (may peace be upon him), and Allah, the Exalted revealed:" And they ask you about menstruation; say it is a pollution, so keep away from woman during menstruation" to the end (Qur'an, ii. 222). The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Do everything except intercourse. The Jews heard of that and said: This man does not want to leave anything we do without opposing us in it. Usaid b. Hudair and Abbad b. Bishr came and said: Messenger of Allah, the Jews say such and such thing. We should not have, therefore, any contact with them (as the Jews do). The face of the Messenger of Allah (way peace be upon him) underwent such a change that we thought he was angry with them, but when they went out, they happened to receive a gift of milk which was sent to the Apostle of Allah (may peace be upon him). He (the Holy Prophet) called for them and gave them drink, whereby they knew that he was not angry with them.” [11]

Att ”slippa” bönen – en befrielse eller en förlust?
På hemsidan islamguiden.com, som är en av de största och äldsta sajterna om islam på svenska, står det följande:

”I vissa fall har kvinnan faktiskt vissa fördelar framför mannen. Kvinnan är till exempel befriad från de dagliga bönerna och från fastan i månaden Ramadan under sin menstruation och upp till 40 dagar efter förlossning. Hon behöver inte ta igen de böner hon missat under menstruation eller blödning efter förlossning.” [9]

Utifrån ett koraniskt perspektiv är bönen ingen börda, utan en oerhört stor gåva från Gud. Det är ingen befrielse att slippa bönen. Faktum är, det är snarare en förlust! Bönen har en central roll i islam och vikten av att utföra bön regelbundet betonas frekvent i Koranen. Bönen tar bort det dåliga/ondskefulla samt förhindrar omoraliskhet och synd (11:114, 29:45). Bönen är någonting som den troende muslimen ständigt måste upprätthålla, oavsett situation eller tillstånd – till och med i fara och i krig [6]. Så hur kommer det sig att något som är så betydelsefullt i en muslims liv framställs som en börda enligt en av de största islamsajterna?


Är menstruation ett hinder för Gudsdyrkan?
Gud är den ende lagstiftaren inom islam, samtliga av Guds profeter har lytt Hans ord och därmed förmedlat Hans budskap, vilket bl.a. förtydligas i Koranverserna 5:48–50; 92; 99, 16:35 samt 64:12. Gud har således inte förbjudit menstruerande/blödande kvinnor från att utöva olika former av Gudsdyrkan i Koranen. Att Gud är den ende lagstiftaren bekräftas även i följande verser:

[6:114–115] "Ska jag söka någon annan än Gud som domare när Han har sänt ner till er boken förklarad i detalj? Och de som vi har gett boken vet att det har sänts ner från er Herre i sanning, så var inte bland dem som tvivlar. Er Herres ord är komplett i sanning och rättvisa. Ingen kan ändra Hans ord, Han är den som hör allt, den som vet allt.” [5]

Dessutom varnar Gud muslimer för att följa andra religiösa lagar som aldrig godkänts av Gud:

[42:21] ”Eller har de partners som fastställer religiösa lagar för dem, som Gud aldrig gett tillstånd till?”[5]

Vidare försäkrar Gud i Koranen:

[6:38] Vi har inte utelämnat någonting i denna bok.”[5]

Slutsats
Ingenstans i Koranen finner man belägg för att blod eller en blödning från kroppen är så orent till den grad att det är ett hinder för någon form av Gudsdyrkan.

En intressant vers att reflektera över är vers 5:6, där Gud uppmanar den troende muslimen som haft sexuellt umgänge att bara stryka huvudet och händerna med ren jord för att tvaga sig inför bön då denne inte hittar vatten att tvaga sig med. Sexuellt umgänge anses göra en person rituellt oren enligt Koranen, dock kan personen ifråga ändå utföra bön, trots det faktum att denne fortfarande är ”oren” på sina privata delar [5].


Så varför skulle inte en kvinna kunna utföra bön i en nästan en fjärdedel av sitt fertila liv på grund av en sådan naturlig sak som menstruation?
REFERENSER
1. Åkerman A. Mens (menstruation) [Internet]. 1177 Vårdguiden; 2016 [uppdaterad 2016-07-07; citerad 2016-07-27]. Hämtad från: http://www.1177.se/Tema/Sex-och-relationer/Kroppen/Mens-menstruation

2. Wikipedia. Menstabu [Internet]. Wikipedia; 2016 [uppdaterad 2016-02-07; citerad 2016-07-26]. Hämtad från: https://sv.wikipedia.org/wiki/Menstabu

3. Svenska bibelsällskapet. Bibeln.se [Internet]. Uppsala: Svenska bibelsällskapet; 2016 [citerad 2016-07-26]. Hämtad från: http://www.bibeln.se/las/sok?b=2k&q=menstruation&goto_book

4. Khalifa R. Koranen, det sista testamentet – Sura 2, ”Kvigan” (Al-Baqarah) [Internet]. Upplaga 1. Tucson: Islamic Productions; 1998. [citerad 2016-07-27]. Hämtad från: http://www.vasterasmoske.com/koranen/koran_sv/sura2.html

5. QuranSE. Quran [Internet]. Paris: QuranSE; 2016 [citerad 2016-07-27]. Hämtad från: http://www.quranse.org

6. Yuksel E, Saleh Al-Shaiban, L, Schulte-Nafeh, M. Quran – A Reformist Translation [Internet]. Upplaga 1. Tucson: Brainbow Press: 2010. [citerad 2016-07-26]. Hämtad från: http://www.studyquran.org/resources/Quran_Reformist_Translation.pdf

7. Bernström KM. Koranens Budskap – ”Al-Waqi'ah” (Det som måste komma) [Internet]. Upplaga 2. Stockholm: Proprius förlag AB; 2000. [citerad 2016-07-26]. Hämtad från: http://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=56&langID=&p=6

8. Bengtsson K. Symtomguide - kroppen efter förlossning [Internet]. 1177 Vårdguiden; 2015 [uppdaterad 2015-03-17; citerad 2016-07-27]. Hämtad från: http://www.1177.se/Tema/Gravid/Forsta-tiden-efter-forlossningen/Efter-forlossningen/Komplikationer-efter-forlossningen/

9. Malaekah M. Kvinnan i islam [Internet]. Islamguiden.com; 2003 [citerad 2016-07-26]. Hämtad från: http://www.islamguiden.com/kvinnan-islam.shtml#.V5e2o_mLTIU

10. SearchTruth.com. The hadith book: 3.The book of menstruation (Kitab Al-Haid) from Sahih Muslim [Internet]. SearchTruth.com; 2016 [citerad 2016-07-27]. Hämtad från: http://www.searchtruth.com/book_display.php?book=3&translator=2&start=70

11. SearchTruth.com. The hadith book: 3.The book of menstruation (Kitab Al-Haid) from Sahih Muslim [Internet]. SearchTruth.com; 2016 [citerad 2016-07-27]. Hämtad från: http://www.searchtruth.com/book_display.php?book=3&translator=2&start=10