RÅD FRÅN KORANEN
Av: Martin Sedera

Ett par saker ni bör veta om Koranen


Introduktion
Jag har sett filmer på youtube där muslimska lärda uppmanar “vanliga” muslimer att aldrig ifrågasätta de lärda, även om det de lärda säger går emot Koranen. Det ger de lärda en obefogad makt över att forma en helt ny religion som ger utrymme för extremism, orättvisa, ignorans och förtryck gentemot kvinnor och andra religiösa grupper. Syftet med artikeln är att visa att Koranen är en bok som uppmuntrar mänskligheten till att använda sin förnuft i form av självständigt kritiskt tänkande, att inte blint följa lärda eller någon annan, att våga ifrågasätta och att stå för rättvisa, religiösfrihet, yttrandefrihet och att inte använda religionen som ett verktyg för att få makt och förmögenhet.


1. Koranen uppmuntrar självständigt och kritiskt tänkande och att inte blint följa de lärda eller någon annan

[8:22] Sannerligen de värsta varelserna nära Gud är de som är döva, blinda, de som inte använder sin förnuft.

[17:36] Följ inte det du inte har kunskap över. Sannerligen hörseln, synen och intellektet alla dessa kommer du att bli ifrågasatt om.

[39:18] De som lyssnar på det som sägs och följer det bästa av det, det är de som Gud har väglett, det är de som besitter intelligens.

Dessa tre verser uppmuntrar oss till att inte följa något blint. Det uppmanar oss till att utöva vårt förnuft genom att verifiera information innan man tar ställning, samt lyssna på det som sägs och följa det bästa av det. För att göra det förutsätter det kritiskt, självständigt och analytiskt tänkande.

Vers 39:18 säger inte att man ska följa det som en Imam eller en specifik person med en speciell titel, utseende eller ursprung säger. Versen lyfter fram något väldigt viktigt, att man inte ska fokusera sig på vem som säger det utan vad som sägs.

[6:116] Om du lyder majoriteten av människorna på jorden kommer de att avleda dig från Guds väg. De följer inget annat än antaganden, de gör inget annat än att gissa.

[33:67] Och de kommer att säga, “Vår herre! Sannerligen lyde vi våra ledare och stormän och de avledde oss från vägen.

Dessa verser varnar oss från att blint följa majoriteten och de som håller höga positioner i samhället. Detta stärker ytterliggare mitt påstående att Koranen uppmuntrar till självständigt tänkande och att varenda individ är ansvarig för det hen följer. Endast för att majoriteten håller en viss åsikt betyder det inte att det måste vara sant. Ett exempel är att förr i tiden höll majoriteten av mänskligheten åsikten att jorden är platt. De som inte höll med blev hånade och förföljda av dåtidens maktelit.2. Koranen påbjuder religiösfrihet samt yttrandefrihet

[2:256] Det finns ingen tvång i religionen...

[10:99] Om er herre hade velat så hade alla på jorden trott, ska du då tvinga mänskligheten tills de blir troende?

[16:125] Bjud till din herres väg med visdom och bra upplysning och diskutera med dem pådet bästa möjliga sättet...

Dessa tre verser är tillräckliga bevis för att visa att Koranen inte påbjuder tvång i religionen. Du ska diskutera med visdom och kunskap, detta visar att Koranen påbjuder rationella och öppna diskussioner för att komma fram till sanningen. Om du bjuder människor till Guds väg och diskuterar, för du en dialog snarare än befallningar och “...om de vänder sig bort, säg, vittna om att vi är underkastade” (3:64).

[4:140] Han har instruerat er i skriften: om ni hör GUDs uppenbarelser hånas eller förlöjligas, ska ni inte sitta tillsammans med dem, såvida de inte byter samtalsämne. Annars kommer ni att vara lika skyldiga som dem. GUD kommer att samla ihop hycklarna och de icke troende i Helvetet.

Versen ovan tyder på att i ett samhälle där det finns individer som förolämpar och gör narr av Guds uppenbarelser ska inte förföljas. Men att vi som troende ska ta avstånd från sådana handlingar. Detta bevisar inte i sig att Koranen i själva verket uppmanar oss att missbruka våran yttrandefrihet genom att sprida hat och orättvisa. Gud uppmanar oss till att yttra det som är bättre (17:53) och avmuntrar oss från att yttra det som är dåligt (4:148).3. Man bör stå för rättvisa

[4:135] O ni som tror! Var beskyddare av rättvisa när ni står som vittnen inför Gud även om det är mot er själva eller era föräldrar och släktingar, oavsett om de är rika eller fattiga för Gud är nära de båda. Så följ inte era önskningar så att ni inte avviker, om ni förvränger eller vänder er bort är Gud över vad ni gör fullt medveten.

[60:8] Gud förbjuder er inte från att främja de som inte bekämpar er på grund av religion, och som inte vräker er från era hem. Ni får hjälpa dem och vara rättvisa gentemot dem. Gud älskar de rättvisa.

[7:29] Säg, “Min herre har beordrat rättvisa...”


4. Man kan ifrågasätta de som sitter i maktposition

[4:59] O ni som tror, ni ska lyda Gud och ni ska lyda budbäraren, och de som bestämmer ibland er. Om ni tvistar i någon fråga, ska ni hänvisa den till Gud och Hans budbärare, om ni verkligen tror på Gud och den Sista Dagen. Det är bättre för er och ger er den bästa lösningen.

Versen ovan poängterar tydligt att det är tillåtet att ifrågasätta de som besitter maktposition (som t.ex. lärda, präster, politiker o.s.v.) och när man hamnar i disput med dem så ska man döma med Koranen. Muslimer kan påstå att när det säger att man ska hänvisa till budbäraren så menar versen att det hänvisar till hadither. Jag har gjort en genomgående studie om att lyda budbäraren innebär att lyda Koranen eftersom det var det enda han dömde med se: http://monoteist.se/lyd_budbararen.php)

5. Man ska inte använda religionen för att få makt och förmögenhet

[2:79] Därför, ve dem som förstör skriften med sina egna händer och sedan säger, "Detta har GUD uppenbarat," i strävan efter en ringa materiell förtjänst. Ve dem för sådan förvanskningar, och ve dem för deras olagliga förtjänster.

[9:34] O ni som tror! Sannerligen har många av rabbinerna och munkarna olovligt konsumerat människornas rikedomar och hindrar från Guds väg...

Verserna varnar oss från de (inklusive lärda) som använder religionen som ett verktyg för att samla på sig rikedomar och makt. Inga budbärare i Koranen krävde pengar från folket för det de predikade för och inte finns det några uppmaningar för det (11:29, 51, 25:57). Det Koranen uppmanar flera gånger är att ge till de fattiga och en av anledningarna till det är att pengarna inte ska cirkulera endast bland de rika, utan även de fattiga ska kunna få ta del av det (59:7, 2:215).


Slutsats
Med de 5 punkterna jag har presenterat i artikeln har jag lyckats bevisa att Koranen:
1 Uppmanar rationell tänkande och starkt avmuntrar avvikelse ifrån det.
2 Påbjuder religiösfrihet samt yttrandefrihet.
3 Säger att man bör stå för rättvisa
4 Säger att man kan ifrågasätta de som sitter i maktposition.
5 Inte använda religionen för att få makt och förmögenhet och varnar oss ifrån de som gör det.