SALAT
Av:Tina Vikor & Marcin Sedera

Det här är en studie om vad salat är utifrån förekomsten i Koranen av substantivet salat och verbet salla - som kommer från samma arabiska rot sad lam waw. Det här är ett pågående studie som vi kommer om gud vill förbättra/modifiera med tiden. Det är viktigt att du läsaren kollar upp verserna på egen hand och verifierar det som sägs i denna studie, något som Gud uppmanar oss till:

[17:36] “And do not uphold what you have no knowledge of; for the hearing, eyesight, and heart - all these you are responsible for.’’

Vi vill även lyfta fram att bara för att orden kommer från samma rot betyder det inte att de har samma betydelse, ej heller om de har samma grammatisk form (verb, substantiv, adjektiv etc). Även samma ord kan ha olika betydelser beroende på sammanhang, ett gott exempel på det är daraba som enligt ordböckerna och även i Koranen har många olika betydelser.

Nedan listar vi slutsatserna om vad salat är med hänvisning till verserna som underbygger vår förståelse. Längst ner finns verser som vi har använt i denna studie som ni kan läsa.Salat av god kvalité är ett högtidligt sätt att minnas Gud, som man ska göra vid bestämda tider varje dag.

- Verserna som visar att syftet med salat är att minnas Gud är: 62:9, 20:14, 4:142
- Man ska salli till Gud för att vissa sin tacksamhet (108:1-2)
- Att man ska tvätta sig inför etablering av salat visar på att det är något högtidligt (4:43, 5:6)
- Salat ska vara dedikerat till endast GUD (6:162, 108:2)
- Salat ska skydda en från det som är omoraliskt och ofönuftigt/orimligt (29:45)
- En bra salat är när man är ödmjukt underkastad till Gud (23:2)
- I Koranen nämns det också hur salat av dålig kvalité är: tanklös (107:4-5), att man bara visar upp sig (107:6), att man minns Gud bara lite (4:142), att man är lat (9:54), att man bara visslar och klappar (8:35)Salat är inte samma som att minnas Gud i sina sysslor, utan det kräver att man lämnar det man håller på med och fokuserar fullständigt på att etablera det.

- Salat är en handing man kallar till (5:58, 62:9)
- Man ska gå ifrån handel när man kallas till att etablera salat och när man är klar så återgår man till sina sysslor: 62:9-10
- Man kan minnas Gud medans man är i strid (se 8:45) men man kan inte göra salat medans man är i strid (se 4:101-102)
- Man ska minnas Gud efter salat är klart (62:10, 4:103)Salat har en form.

- Salat är inte någonting som pågår hela tiden, utan det är något som etableras vid bestämda tidpunkter (11:114, 17:78, 24:58) och som sedan blir fullbordat (4:102-103), med andra ord har salat en början och ett slut
- Man ska stå för salat (2:238) men om man är rädd kan man etablera salat gåendes eller åkandes (2:239)
- Salat avslutas med prostrering, något som man gör samtidigt eftersom hela gruppen går bak efter prostreringen tillsammans och sen kommer en annan grupp fram (4:102)
- Salat kan etableras gemensamt i grupp (62:9) och en person etablerar salat åt gruppen (4:102)
- Man yttrar sig i salat och det är viktigt att förstå vad man säger när man etablerar salat (4:43)
- Det ska varken vara högljutt eller tyst när man etablerar salat utan man ska hålla en måttlig ton (17:110)
- Det är en handling som man kan förkorta (4:101) vilket visar på att det finns en “längd” på salatDet kan påstås att salat och salla inte kan betyda att man utför en ritual på grund av hur orden förekommer i de följande verser:

[2:157] Those on them are salawat from their lord and mercy and those they are the guided ones.

[33:43] He is the one who yusalli upon you and his angels so that he may bring you out from the darknesses to the light. And he is to the believers merciful.

[9:103] Take from their wealth a charity, purifying them and cause them to increase by it, and salli upon them, indeed your salat are a cause of ease and quiet to them.

[33:56] Indeed God and his angels yusalluna upon the prophet. O you who believe! Sallu over him and greet him with greetings.

Man ser likheter mellan dessa fyra verser då Gud och änglarna gör salli över de troende och i vers 9:103 gör profeten också det, och i 33:56 gör Gud och änglarna det över profeten och vi uppmanas till att också göra det.

I alla fyra verser riktas salat eller handlingen salla över någon. Efter ordet salli eller innan ordet salawat kommer ordet ala/aley-kum/him/hi vilket översätts som över dem/honom/er. Gud och änglarna gör salli över de troende, men det är inte så att de står och prostrerar för oss för att föra oss ut ur ljuset och in i mörkret som vi ska göra när vi salli i krig (4:102), det är inte rimligt att Gud ska prostrera sig inför oss. I kontexten då aley-hi/kum/him förekommer efter salli får ordet en ny betydelse än det som går att tillskrivas i 4:102, då vi tydligt ser det som en handling av dyrkan.Andra intressanta detaljer om salat:

1. Salat etablerades innan Koranen kom ner (5:12)
2. Guds skapelser som fåglar etablerar och känner till sin salat (24:41)
3. Shuaibs folk frågade honom om det är hans salat som ger honom order/instruktioner på vad de bör göra t.ex. som att de inte ska dyrka flera gudar och hur de ska hantera sina pengar (11:87). Man kan tolka det som att innehållet i salat är att läsa Guds föreskrifter eftersom enligt folket så beordrade hans salat honom att dyrka endast en Gud och hur man ska hantera pengar, vilket var hans budskap från Gud till folket (11:85-86). Alternativt kan det vara så att Shuaibs folk såg honom etablera salat och tänkte att det var det som fick honom att säga hur de ska dyrka och hantera sina pengar. I så fall frågade dem honom det för att de inte förstod det han förmedlade till dem (11:91).
4. Man kan salli för någon som har dött (9:84)
5. Ordet musallan förekommer endast en gång i hela Koranen i dess form (2:125). Enligt ordboken (Edward William Lane’s Lexicon) betyder ordet musallan: “a place of salat (as meaning the performance of the divenely-appointed act of prayer)” Ibrahims plats är där de troende ska etablera salat och som vi ser idag så etablerar “troende” något som kallas för salat i Mekka (Ibrahims plats). Formen av den salat har likheter med den som beskrivs i Koranen med att man står, bugar och prostrerar till Gud.