TVÅNG TILL ISLAM?
Av: Marcin Sedera

Påbjuder Gud tvång i religionen?

Onsdagen den 16 December 2015 la brittiska tidningen The Guardian upp en artikel om 25 muslimska män i Sudan som står anklagade för apostasi. Om rätten finner dem skyldiga kommer de att bli straffade med döden, vilket är ett straff som regeringen påstår vara en islamisk lag men som endast finner stöd i hadithsamlingar. Varför hadithsamlingr inte ska ses som en del av islam har jag skrivit om i en annan artikel som finns att läsa här: http://monoteist.se/argument_mot_hadither.php. Syftet med den här artikeln är att visa att denna typ av bestraffning inte finner något stöd i Koranen, motsäger i själva verket Koranens lära, och är således inte en del av islam.

Koranen poängterar klart och tydligt att det inte finns någon tvång i religionen.

[2:256] Det finns ingen tvång i religionen...

[10:99] Och om din herre hade velat så hade säkerligen alla på jorden trott. Så kommer du att tvinga mänskligheten tills de blir troende?

Gud poängterar tydligt att budbärarens enda uppgift är att leverera budskapet och inte tvinga mänskligheten till att tro.

[24:54] ...Inte är budbäraren ansvarig över något annat än att tydligt leverera.

[4:80] Den som lyder budbäraren lyder säkerligen Gud och den som vänder sig bort, har vi inte skickat dig för att vara deras övervakare.

[4:81] Högtidligt lovar de lydnad, men så fort de lämnar dig så planerar en del av dem under natten annat än det du säger. Gud noterar deras planer. Ni ska vända er bort från dem och lita på Gud. Gud räcker som försvarare.

Verserna 4:80-81 poängterar att de som vänder sig bort från tron ska man vända sig bort ifrån och inte döda dem. Vi är inte deras övervakare, den enda som har rätt att straffa oss rörande våran tro är Gud och inte människan. Att utöva sådan tvång på människor är en form av förtryck och enligt Koranen är det värre än att döda någon: 2:191...förtryck är värre än dödandet...

[109:1] Säg, "O ni som inte tror.

[109:2] "Jag dyrkar inte det ni dyrkar.

[109:3] "Ej heller dyrkar ni det jag dyrkar.

[109:4] "Ej heller kommer jag någonsin att dyrka det ni dyrkar.

[109:5] "Ej heller kommer ni någonsin att dyrka det jag dyrkar.

[109:6] "Ni har er religion, och jag har min religion.

Gud uppmanar oss att inte tvinga människor till tron utan att vi ska bjuda in dem till tron i form av rationella diskussioner.

[16:125] Bjud till din herres väg med visdom och goda råd och diskutera med dem på det bästa möjliga sätt. Sannerligen vet din herre vem som har avvikit och vem som är vägledd.

Utifrån resonemanget ovan kan vi härleda att dödsstraff för apostasi inte har någon plats i islam och i själva verket går emot Guds ord. Människor är fria att tro på det de vill. Människor ska bjudas in till religionen och inte tvingas att vara kvar eller ansluta sig till religionen.