Lyd Gud och lyd budbäraren

Säg, ’’Lyd Gud och lyd budbäraren.’’ Om de vänder sig bort, då sannerligen Gud älskar inte förnekarna. (Koranen 3:32)

Det finns många verser i Koranen som poängterar att man ska lyda Gud och lyda budbäraren. Det används som stöd för att man ska följa andra religiösa källor vid sidan av Koranen som profetens påstådda sunna och de uttalanden som tillskrivs profeten s.k. hadither. Syftet med studien är att bevisa att resonemanget inte är ense med Koranen och det ska jag bevisa med hjälp av verser i Koranen.

Innan jag går vidare med studien vill jag påpeka att jag likaså du läsaren är en skapelse och vi är inte felfria, det kan finnas fel i mina tolkningar och den enda som inte har några brister är Gud. Därför är det viktigt att du bekräftar varenda vers och varenda påstående som används i denna studie.

17:36 Upprätthåll inte det du inte har kunskap över. Sannerligen hörseln, synen och hjärtat alla dessa kommer att bli ifrågasatta.

Studien är tänkt att vara på det sättet att jag dels lägger upp verser från Koranen och lyfter fram det som är relevant för denna studie från verserna och att jag dels lägger fram ett påstående och förser med verser som stärker det.

24:47 Och de säger. ’’Vi tror på Gud och hans budbärare och vi lyder.’’ Därefter vänder sig bort en grupp av dem efter det, inte är de troende.

24:48 Och när de kallas till Gud och hans budbärare för att döma mellan dem, vänder sig en grupp av dem bort.

24:49 Och om sanningen är på deras sida så kommer de till honom i lydnad

Vi ser från de tre verserna ovan att de som inte lyder budbäraren är de som vägrar låta budbäraren att döma mellan dem. Vad budbäraren skulle döma med kommer jag till senare om Gud vill.

24:50 Finns det sjukdom i deras hjärtan? Eller håller de tvivel eller fruktan om att Gud och budbäraren kommer vara orättvisa mot dem? Nej de är överträdare.

24:51 Endast är yttrandet av de som tror när de kallas till att Gud och budbäraren ska döma mellan dem är att de säger. ’’Vi hör och vi lyder.’’ Det är dessa som har lyckats.

De troende lyder Gud och budbäraren genom att låta dem döma mellan dem och en budbärare kan döma endast om han lever.

24:52 Den som lyder Gud och budbäraren, fruktar Gud och är gudmedveten det är de som har lyckats.

24:53 Och de svär vid Gud starkt vid sina löften att om du beordrar dem säkerligen kommer de att mobilisera sig. Säg. ’’Lova inte, lydnad är en självklarhet.’’ Sannerligen är Gud fullt medveten om vad ni gör.

24:54 Säg. ’’Lyd Gud och lyd budbäraren. Om ni vägrar då är han endast ansvarig över det som har lagts på honom och ni är endast ansvariga över det som har lagts på er, och om ni lyder honom blir ni vägleda. Inte är budbäraren ansvarig över något annat än att tydligt leverera.

Vi ser tydligt i versen ovan att lyda budbäraren innebär att följa det som han levererade och de som levde under hans tid lydde även budbäraren när de lät honom att döma mellan dem. Då måste vi ställa oss den frågan vad är det han dömde med och vad var det som han levererade?

5:48 Vi har sänt ner boken till dig i sanning som bekräftar det som kom innan det av boken och slår vakt över den. Så döm mellan dem med det som Gud har skickat ner och följ inte deras åsikter nu när sanningen har kommit till dig. För varenda en av er har vi gjort en lag och en tydlig väg, om Gud hade velat så hade han gjort er till en församling men han vill testa er med det han har gett er. Så skynda er till det goda, till Gud kommer ni alla att återvända till och han kommer att informera er angående era dispyter.

5:49 Och du ska döma mellan dem enligt det som Gud har sänt ner och följ inte deras åsikter och akta dig för dem så att de inte leder dig bort från det som Gud har sänt ner till dig. Om de vänder sig bort, vet att Gud har avsikt att straffa dem för vissa av deras synder och sannerligen många människor har avvikit från vägen.

5:50 Så är det de ignorantas dömande de söker? Och vem är bättre än Gud på att döma för människor som är övertygade i sin tro?

Vi kan fastställa från dessa verser att budbäraren skulle döma med det som har sänts ner till honom och det som har sänts ner till honom är Koranen. De som levde under budbärarens tid lydde honom genom att följa det som stod i Koranen som han dömde med vilket är i linje med 24:54. Man kan göra en invändning genom att säga att det inte står att endast Koranen sändes ner till budbäraren och det är en rimlig invändning. Finns det en vers i Koranen som säger specifikt vad som sändes ner till budbäraren?

2:23 Och om ni tvivlar om det vi har sänt ner till vår tjänare, producera ett kapitel/surah som det (…)

I sunnah eller hadither finns det inga surahs (beteckning på Koranens kapitlar). Surahs finns endast i Koranen och då kan vi rimligt dra den slutsatsen att Koranen är det enda som sändes ner till budbäraren. Budbäraren fick instruktioner att följa det som har inspirerats till honom och blev varnad att inte tillägga lagar samt attribuera dem till Guds religion.

66:1 O profet! Varför förbjuder du det som Gud har gjort lagligt för dig, för att göra dina fruar nöjda? Gud är förlåtande, den nåderike.

69:40 Sannerligen är det här ett yttrande av en ädel budbärare
69:41 Och inte är det här ett yttrande av en poet, lite är det ni tror på 69:42 Och inte är det här ett yttrande av en siare, lite är det vad ni beaktar 69:43 Det är en uppenbarelse från världarnas herre
69:44 Och om han hade fabricerat mot oss några uttalanden
69:45 Säkerligen hade vi tagit hans högra hand
69:46 Sen skurit av hans aorta

Att lyda budbäraren innebär att följa det som står i Koranen då budbäraren dömde med det som stod i Koranen och levererade endast det som skickades ner till honom – vilket är Koranen. Vi måste också ta i beaktning att budbäraren var en ledare under sin livstid och ledde de troende i krig (8:5-7, 9:38–44,120) och att frasen lyda budbäraren i vissa sammanhang refererar till tiden han levde (8:20,46, 24:47-51). Under tiden budbäraren levde lydde de budbäraren genom att följa hans befallningar och att följa det som han levererade och det var Koranen. Genom att följa hans befallningar följde de Koranen eftersom Gud säger till dem som levde under hans tid att mobilisera sig med budbäraren i krig (9:120) och att inte vända sig bort från budbäraren när de hör (8:20).

Skriven av: Marcin Sedera

Källor
Obey Allah and obey the messenger, Joseph A Islam, http://quransmessage.com/articles/obey

%20allah%20and%20the%20messenger%20FM3.htm Quran search enginge http://www.quranse.org/QueryEngine/

Share:

Ge oss din syn på saken