Argument mot hadither

Varför Hadithsamlingarna och “Profetens Sunnah” är inte en del av Islam

Syftet med studien är att bevisa:
Hadither (Bukhari, Muslim o.s.v.) och Sunnah därigenom som tillskrivs profeten kan inte, bör inte och behövs inte för att användas som religiösa källor inom Islam.

Jag vill påpeka att jag likaså du läsaren är en skapelse och vi är inte felfria, det kan finnas fel i mina tolkningar och den enda som inte har några brister är Gud. Därför är det viktigt att du bekräftar varenda vers och varenda påstående som används i studien.

17:36 ”Följ inte det du inte har kunskap över. Sannerligen hörseln, synen och intellektet alla dessa kommer du att bli ifrågasatt om.”

Med exemplen nedan är det tänkt att visa att hadither inte kan användas som religiösa källor.

Exempel 1:
“Allah’s Apostle started recieving the Divine Inspiration at the age of forty. Then he stayed in Mecca for thirteen years, recieving the Divine Revelation. Then he was ordered to migrate and he lived as an Emigrant for ten years and then died at the age of sixty- three.” (Volume 5, Book 58, Number 242, Bukhari).

“… Allah sent him (as an Apostle) at the age of forty (and after that) he stayed for ten years in Mecca, and for ten more years in Medina. Allah took him unto him at the age of sixty…” (Volume 7, Book 72, Number 787, Bukhari).

Exempel 2:

“I saw the Messenger of Allah during his Hajj, on the Day of ’Arafah. He was upon his camel Qaswa, giving a Khutbah, so he said: ’O people! Indeed, I have left among you, that which if you hold fast to it, you shall not go astray: The Book of Allah and my family, the people of my house.” (Volume 1, Book 46, Hadith 3786, Jami at-Tirmidhi) http:// sunnah.com/urn/636690

“Yahya related to me from Malik that he heard that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, ”I have left two matters with you. As long as you hold to them, you will not go the wrong way. They are the Book of Allah and the Sunna of His Prophet.” (Book 46, Hadith 3, Muwatta Malik) http://sunnah.com/urn/416890

“…I have left among you the Book of Allah, and if you hold fast to it, you would never go astray…” (Book 15, Hadith 159, Sahih Muslim) http://sunnah.com/muslim/15/159

Av de tre hadith samlingarna som citeras i exempel 2 (Jami at-Tirmidhi, Muwatta Malik, Sahih Muslim) är det den sista som anses vara den mest pålitliga och ironiskt nog så påpekar den att Koranen är den enda vägledningen vi bör hålla oss till.

Haditherna i exempel 2 vittnades (enligt de själva) av många människor, trots det kan vi utan tvekan konstatera att två av dessa hadither eller alla är falska (i den bemärkelsen att händelsen aldrig ägde rum på det sättet som återges).

Om hadither kan vara falska trots att det fanns många vittnen är den rimligaste slutsatsen att dra att inga hadither är pålitliga och därför kan de inte användas som religiösa källor.

I min nästa argument är det tänkt att bevisa att man inte bör använda hadither och sunnah som religiösa källor.

“I fear that after a long time has passed, some will say: ’I do not find (the sentence of) stoning in the Book of Allah (صلى الله عليه وسلم),’ and they will go astray by abandoning one of the obligations enjoined by Allah (SWT). Rather stoning is a must if a man is married (or previously married) and proof is established, or if pregnancy results or if he admits it. I have read it (in the Quran). “And if an old man and an old woman commit adultery, stone them both.” The Messenger of Allah (صلى الله عليه وسلم) stoned (adulterers) and we stoned (them) after him.’ “ (Volume 3, Book 20, Hadith 2553, Sunan Ibn Majah) http://sunnah.com/urn/ 1268700

“En surah/kapitel som vi har skickat ner och vi har gjort den obligatorisk och skickat ner däri tydliga verser så att ni må ta er i akt. Äktenskapsbryterskan och äktenskapsbrytaren ska ni piska med hundra rapp vardera. Tveka inte av medömkan från att utföra GUDs lag, om ni verkligen tror på GUD och Sista Dagen, och låt en grupp troende bevittna deras straff. Äktenskapsbrytaren kommer slutligen att gifta sig med en äktenskapsbryterska eller en idoldyrkare, och äktenskapsbryterskan kommer slutligen att gifta sig med en äktenskapsbrytare eller en idoldyrkare. Det är förbjudet för de troende.” (Kapitel 24, vers 1-3, Koranen).

“Allah’s messenger forbade the eating of donkey-meat.” (Volume 5, Book 59, Hadith 529, Sahih Bukhari). http://sunnah.com/bukhari/64/258

“The Messenger of Allah forbade eating any predator with fangs, and the flesh of domesticated donkeys.” (Volume 5, Book 42, Hadith 4347, Sunan an-Nasa’i). http:// sunnah.com/nasai/42/80

“Säg, ‘I de uppenbarelser jag fått finner jag ingen mat förbjuden för någon som äter, FÖRUTOM: (1) kadaver, (2) rinnande blod, (3) griskött, för det är orent, och (4) köttet från djur som hädiskt tillägnats annat än GUD.’ Tvingas man (äta dessa) utan avsikt eller illvilja, är er Herre Förlåtare, Barmhärtigast.” (Kapitel 6, vers 145, Koranen).

Med de tydliga exemplen ovan kan vi utan svårigheter konstatera att om man dömer med hadither dömer man emot Koranen och om man dömer med Koranen dömer man emot hadither, därför bör man inte använda hadither och sunnah som religiösa källor. Med det i åtanke kan vi fastslå att hadither säger inte endast emot sig själva utan de motsäger även Koranen! Detta leder till en fråga som de som försvarar hadither behöver besvara, hur kan någonting som innehåller falskhet och motsägelser föra oss närmare sanningen? Vad kallar Gud de som inte dömer med Koranen och följer andra religiösa lagar som Gud inte har gett någon auktoritet över?

“… de som inte dömer med det som Gud har sänt ner är kafir / icke-troende “(Kapitel 5, vers 44, Koranen).

“… de som inte dömer med det som Gud har sänt ner är missdådare” (Kapitel 5, vers 45, Koranen).

“… de som inte dömer med det som Gud har sänt ner är avvikare” (Kapitel 5, vers 47, Koranen).

“Så är det de ignorantas dömande de söker? Och vem är bättre än Gud på att döma för människor som är övertygade i sin tro?” (Kapitel 5, vers 50, Koranen).

“De följer idoler som fastställer religiösa lagar för dem som aldrig auktoriserats av GUD. Vore det inte för ett förutbestämt beslut, skulle de ha dömts omedelbart. De som överträder har verkligen ådragit sig ett smärtsamt straff” (Kapitel 42, vers 21, Koranen).

Slutsatsen vi kan rimligt dra utifrån verserna ovan är att de som inte dömer med Koranen är kafir (icke-troende), avvikare, missdådare och om de följer andra religiösa lagar är de idoldyrkare. För att förtydliga det jag skrev nyligen, väljer du att döma med hadither istället för Koranen kan du inte kalla dig själv för muslim (underkastad) längre, för hur kan du vara en muslim och samtidigt vara en kafir? Hur kan du vara vägledd och samtidigt vara en avvikare? Profeten Muhammed fick instruktioner att döma med samt följa endast Koranen (var snäll och läs en tidigare artikel som jag har skrivit Lyd budbäraren.

Utifrån argumenten kan vi enkelt konstatera att Koranen är den enda religiösa källan som muslimer bör upprätthålla.
Ett vanligt argument som läggs fram av sunnis är följande: ‘’Vi behöver hadither och sunnah för att förklara samt komplettera Koranen.’’ Är Koranen beroende av externa religiösa källor för att förklara samt komplettera den? Låt oss få se om deras argumentet är koherent med vad Gud säger i Koranen.

“Alif Lam Ra. Dessa är verser från en förtydligande bok” (Kapitel 12, vers 1, Koranen)

“Ska jag söka någon annan än Gud som domare när han har sänt ner till er boken förklarad i detalj? Och de som vi har gett boken vet att det har sänts ner från er Herre i sanning, så var inte bland dem som tvivlar. Er herres ord är komplett i rättvisa och sanning. Ingen kan ändra hans ord, han är den som hör den all-vetande.” (Kapitel 6, vers 114-115, Koranen)

“Alif Lam Ra Det här är boken vars verser har blivit perfekta och förklarade i detalj från den visaste, den all-medvetne.” (Kapitel 11, vers 1, Koranen)

Som vi läste ovan påstår de att man behöver Sunnah och hadither för att komplettera Koranen, vilket motsäger 6:115 där Gud säger att Koranen är komplett.
Enligt dem så behöver Koranen någon som förtydligar det, hur kan någonting vara förtydligande när den behöver förtydligas? Ännu ett påstående som motsäger Guds ord. Gud säger att Koranen är förklarad i detalj men samtidigt påstår de att vi behöver ytterligare detaljer från profetens liv för att detaljera boken. Men i vilket avseende är den förtydligande, detaljerad, komplett och perfekt?

“O bokens folk! Säkerligen har en budbärare kommit till er som tydliggör mycket av det ni har dolt från boken och överser mycket. Säkerligen har kommit till er från Gud ett ljus och en tydlig bok. Gud vägleder med det dem som söker hans förnöjelse till fridens väg och för dem ut från mörkret in till ljuset enligt hans tillåtelse och vägleder dem på en rak väg.” (Kapitel 5, vers 15-16, Koranen)

“Sannerligen har vi skickat ner en bok till dig i sanning så att du ska kunna döma mellan människorna med vad Gud har visat dig…” (Kapitel 4, vers 105, Koranen)

Dessa är inte bokens enda funktioner, det finns fler, men de är tillräckliga för att bevisa att det finns ingen behov av hadither eller sunnah. Eftersom vad vi kan etablera från verserna vi har presenterat i studien är att Koranen är tydlig, detaljerad, komplett och perfekt som en lagbok och vägledning för mänskligheten. Gud har gett oss en komplett, tydlig, perfekt och detaljerad manual för att klara oss i det här livet och i livet efter detta.

Studien har presenterat bevis att hadither kan inte användas som religiösa källor eftersom de motsäger sig själva och Koranen, den bör inte användas som religiös källa eftersom om man gör det är man en idoldyrkare, icke-troende, avvikare och en missdådare. Studien har även lyckats bevisa att det finns ingen behov av hadither eller sunnah i Islam eftersom Koranen är komplett, detaljerad, förtydligande och perfekt som vägledning och lagbok för mänskligheten.

Skriven av: Marcin Sedera (www.monoteist.se)

Källor

Quran Search Engine, www.quranse.org www.sunnah.com

Share:

Ge oss din syn på saken